Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kroniki

Zrzeszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi oficjalną działalność od 13 lipca 1964 roku, czyli od momentu uzyskania osobowości prawnej na podstawie decyzji Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia. Zgodnie z tą decyzją i na podstawie przyjętego statutu zostaliśmy zarejestrowani pod nazwą „Zrzeszenie Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Zgodnie ze statutem działalnością Zrzeszenia kieruje Zarząd wybierany na Walnym Zjeździe Absolwentów organizowanym co 5 lat. Pierwszym Prezesem wybranego 10-cio osobowego Zarząd został kol. Wacław Lenczewski. Po upływie 5-cio letniej kadencji w roku 1969 funkcję nowego prezesa objął kol. Jerzy Kowalski, a od 1974 r. do chwili obecnej pełni ją kol. Konstanty Pietraszko. Podstawowy Fundusz Zrzeszenia stanowią składki członkowskie oraz dotacje okolicznościowe przyznawane przez Władze Wydziału. Naczelnym celem Zrzeszenia wynikającym ze Statutu jest:

 • utrzymanie łączności absolwentów z własną Uczelnią,
 • zacieśnianie kontaktów pomiędzy kolejnymi rocznikami,
 • organizowanie dokształcania naukowo-technicznego i zawodowego,
 • opieka nad młodszymi wychowankami Wydziału w terenie oraz podczas praktyk zawodowych,
 • współpraca z Władzami Państwowymi i Samorządowymi w kształtowaniu sylwetki inżyniera melioracji wodnych, geodezji, budownictwa rolniczego, architektury krajobrazu i ochrony środowiska,

Zmiany w zasadniczych celach działalności Zrzeszenia ustalane są w trakcie:

Walnych Zjazdów Absolwentów, okresowych spotkań koleżeńskich absolwentów poszczególnych roczników oraz podczas sesji i sympozji naukowych.

Do ważniejszych osiągnięć Zrzeszenia w minionym okresie, należy zaliczyć:

 • ufundowanie sztandaru, którego uroczyste przekazanie Wydziałowi nastąpiło w dniu 20 Listopada 1971 r.
 • wykonanie nagrobku na mogile prof. Stanisława Baca, I-go Dziekana i Założyciela Wydziału.
 • wykonanie nagrobku na mogile prof. Karola Tworowskiego.
 • Ufundowanie Tablicy Pamiątkowej w sali wykładowej I M imienia prof. Jana Wierzbickiego.
 • Ufundowanie Tablicy Pamiątkowej w sali wykładowej II G imienia prof. Romana Hlibowickiego.
 • Wydanie Albumu ProMemoria pracowników Wydziału
 • Okresowe wydawanie Kronik Wydziału.

Aktualnie Zrzeszanie liczy 750 Członków (z tego 350 systematycznie podczas Zjazdów wpłacających składki członkowskie), a w okresie Jego działalności odbyło się już dziewięć walnych Zjazdów. W załączeniu zdjęcie z ostatniego Walnego Zjazdu.

Ostatni Zjazd Zrzeszenia Absolwentów Wydziału miał miejsce w dniach 30 września i 1 października 2005 r. i został połączony z obchodami 60-lecia Nauki Polskiej we Wrocławiu

W trakcie obrad, na które przybyło około 300 absolwentów, głos zabrał m.in. kol. Jerzy Kowalski, współorganizator i były Prezes Zrzeszenia i wieloletni Rektor Uczelni. W ciepłych i serdecznych słowach zwrócił się do koleżanek oraz kolegów o stałe utrzymywanie i rozszerzanie kontaktów z Uczelnią i Zarządem Zrzeszenia.

Zwrócił uwagę na potrzebę zmiany w przyszłości nazwy Zrzeszenia, która w obecnym brzmieniu nie uwzględnia struktury naszego Wydziału. W kolejnym wystąpieniu głos zabrał kol. Wacław Lenczewski, współorganizator Zrzeszenia i wieloletni jego Prezes, który zwrócił uwagę na znaczącą rolę Zrzeszenia w rozwoju wzajemnych kontaktów między kadrą naukową Uczelni i absolwentami pracującymi w terenie. Jest to możliwe dzięki inicjatywie organizowania praktyk terenowych dla młodszych kolegów.

Podczas dyskusji wielu absolwentów zwróciło uwagę na występujące w terenie przykłady licznych degradacji i braku odpowiedniej eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie kraju. Obserwacje te dotyczyły w szczególności zaniedbań związanych z brakiem konserwacji systemów drenarskich, zarośniętych i zamulonych rowów melioracyjnych oraz złą eksploatacją i dewastacją wielu urządzeń odwadniająco-nawdaniających Przedstawiono również liczne przykłady złego zagospodarowania użytków rolnych, głownie łąk i pastwisk, które szczególnie na Pogórzy Sudeckim w wielu przypadkach przyczyniało się do zwiększenia spływów jednostkowych w okresach roztopowych i intensywnych opadów. W dalszej konsekwencji zaniedbania te sprzyjały powstawaniu nagłych wezbrań wody w rzekach i potokach, stwarzając zagrożenia powodziowe. W ramach aktywnej i szerokiej działalności Zrzeszenia staramy się reagować na tego typu negatywne obserwacje i występować z krytycznymi uwagami do odpowiednich Władz Administracyjnych, przedstawiając jednocześnie propozycje ich rozwiązywania.

Po dyskusji w trakcie dalszych plenarnych obrad wybrano nowy Zarząd w składzie:

 1. Pietraszko Konstanty – prezes,
 2. Czamara Włodzimierz – vice prezes,
 3. Klimczak Halina – vice prezes,
 4. Dąbrowski Jarosław - vice prezes,
 5. Pokładek Ryszard – sekretarz,
 6. Kiwacz Tadeusz – skarbnik
 7. Bartosiewicz Leszek - członek,
 8. Cieśla Edward - członek,
 9. Holdenmajer Monika - członek,
 10. Imiełowski Zygmunt - członek,
 11. Kostrzewa Stanisław - członek,
 12. Krężel Jerzy - członek,
 13. Łyczko Wojciech - członek,
 14. Sasik Józef - członek,
 15. Szymala Tadeusz - członek ,
 16. Świerczek Józef - członek,
 17. Urbanowicz Jan - członek.

Pamiątkowe zdjęcie Prezydium Zarządu


Następnie powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Dziubałka Stanisława,
 2. Pływaczyk Anna,
 3. Młodzianowski Ryszard,
 4. Boczarska Maria,
 5. Czaban Stanisław

oraz Sąd Koleżeński:

 1. Dejas Donat
 2. Kowalski Jerzy,
 3. Parzonka Włodzimierz,
 4. Lenczewski Wacław ,
 5. Prager Kazimierz.

Zgodnie z wnioskiem ustępującego Zarządu w ramach obrad nadano również członkostwa honorowe następującym kolegom:

 1. Cieśla Edward,
 2. Salamucha Bolesław,
 3. Frankowska Bożena,
 4. Słowakiewicz Salomea,
 5. Kucharaski Eugeniusz,
 6. Mulica Jan,
 7. Nyc Krzysztof,
 8. Dziubałka Stanisława,
 9. Imiełowski Zygmunt,
 10. Kostrzewa Stanisław,
 11. Szymala Tadeusz, Dejas Donat,
 12. Parzonka Włodzimierz,
 13. Waszek Mieczysław,
 14. Bąk Helena
 15. Bogusz-Adamska Irena.

W ramach aktywnej współpracy z Wydziałem i w odpowiedzi na problemy praktyków terenowych poruszane w ramach ostatniego Zjazdu, doprowadziliśmy do wielu spotkań kadry naukowej i eksploatacyjno-wykonawczej bezpośrednio w terenie. Przykładem była organizacja w dniu 21.02.2008, na wniosek absolwentów, seminarium poświęconego tematyce eksploatacji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych oraz problemom związanych z tematyką realizowanej dydaktyki na kierunku „inżynieria środowiska”.

W seminarium wzięło udział ponad dwieście osób. Zagadnienia prezentowane na seminarium wywołały duże zainteresowanie w całym branżowym środowisku. W trakcie obrad referaty o tematyce eksploatacyjnej wygłosił kol. Krzysztof Parylak oraz kol. Krzysztof Nyc, po których odbyły się burzliwe dyskusje. W trakcie tego spotkania, jak i kilku innych z udziałem przedstawicieli Władz Samorządowych i Administracyjnych, zwrócono szczególnie uwagę na powtarzające się problemy sygnalizowane w trakcie seminarium..

Na dużej powierzchni obszarów zmeliorowanych bardzo istotnym problemem staje się potrzeba zwiększenia nakładów na utrzymanie sprawności technicznej istniejących systemów wodno-melioracyjnych. Bardzo często pozyskuje się znaczne środki na nowe inwestycje, zapominając o niezbędnych nakładach na eksploatację istniejących urządzeń. Kierowanie odpowiednich środków na ten cel powinno stanowić priorytet w planach wydatków finansowych gmin i instytucji branżowych związanych z gospodarką wodną, melioracjami i rolnictwem. W procesie projektowania i eksploatacji urządzeń i systemów wodno-melioracyjnych wskazywano na konieczność poszukiwania rozwiązań regionalnych uwzględniających lokalne uwarunkowania środowiskowe. W celu rozwiązania wielu i często trudnych do pogodzenia zagadnień, czynnikiem stymulującym będzie potrzeba prowadzenia trwałego i konstruktywnego dialogu między przedstawicielami nauki, praktyki i administracji. W dalszej części seminarium, programowy referat na temat dydaktyki wygłosiła również kol. Bondar-Nowakowska. W trakcie dyskusji zgłoszono wiele krytycznych uwag odnośnie realizowanej dydaktyki na Wydziale i wynikającej z niej wiedzy przyszłego absolwenta, który coraz trudniej odnajduje się w pracy zawodowej. Dowodem tego są coraz liczniej napływające informacje z terenu o brakach odpowiednio przygotowanych fachowców w służbie wodno-melioracyjnej. Obserwując to niekorzystne zjawisko Zarząd Zrzeszenia poczynił intensywne staranie o reaktywowanie pierwotnego programu nauczania na Wydziale z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego z częściowym jego unowocześnieniem. Inicjatywa nasza znalazła poparcie wśród członków Rady Wydziału oraz Prorektora prof. Andrzeja Drabińskiego. Na drodze indywidualnego postępowania, Zarząd Zrzeszenia uzyskał szereg opinii w tej sprawie od branżowych przedsiębiorstw i Władz Samorządowych z terenu woj. dolnośląskiego i opolskiego.

Na ten temat odbyło się kilka spotkań Zarządu Zrzeszenia z Władzami Wydziału.

Efektem końcowym tych wielostronnych działań Wydziału, Władz Uczelni, popartych inicjatywą Zrzeszenia było złożenie wniosku do Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o powołanie nowego kierunku pod nazwą „Inżynieria i gospodarka wodna”. W dniu 9 sierpnia 2010 roku na ręce Rektora prof. Romana Kołacza wpłynęła od Ministerstwa pozytywna odpowiedź podpisana przez wiceministra Zbigniewa Marciniaka, na podstawie której Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskał możliwość powołania nowego kierunku na studiach dziennych i zaocznych I-go i II-go stopnia.

Tak więc pierwszy nabór odbędzie się w roku 2011, a następnie po 3.5 lub po 5-ciu latach studiów mury naszej Uczelni opuszczą absolwenci z tytułem inżyniera lub magistra nowego kierunku. Według założeń programowych nowy absolwent nabędzie wiedzę umożliwiająca mu odpowiednią interpretację warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych, a więc wiedzę techniczną, przyrodniczą oraz znajomość podstaw prawa, która umożliwi mu sprawne rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej. Wiedza nowego absolwenta powinna umożliwić mu zrozumienie zagadnień z zakresu: odpowiedniej eksploatacji urządzeń, ochrony przed powodzią i suszą, wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz sprawnego kierowania zespołami pracowniczymi. Informacje na ten temat zamieszczona jest w Głosie Uczelni Nr. 200 str. 16 – październik 2010r.

W trakcie tej kadencji (2005 – 2011) na Wydziale odbyły się cztery Ogólnopolskie Konferencje Naukowo techniczne połączone z jubileuszami urodzin i pracy zawodowej naszych kolegów. W organizowaniu tych konferencji tematyczne związanych z branżą wodno melioracyjną aktywnie uczestniczyli członkowie Zrzeszenia, a w części jubileuszowej przedstawiciele Zarządu złożyli Jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia oraz wręczyli symboliczne upominki.

Konferencje odbyły się w następujących terminach:

 1. W okresie od 19-21 IX 2007r.,konferencja na temat: „Rola Melioracji wodnych w Inżynierii, Kształtowaniu i Ochronie Środowiska” połączona z Jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Stanisława Kostrzewy.
 2. W dniach 16-18 września 2008r. konferencja na temat „Współczesne problemy Inżynierii Środowiska” połączona z Jubileuszem 70-lecia urodzin i 45 lat pracy naukowej prof. dr hab. inż. Laury Radczuk.
 3. W dniach 24-26 września 2009 r., konferencja na temat: „Współczesne problemy Gospodarki Wodnej i Eksploatacji Systemów Melioracyjnych” połączona z Jubileuszem 70-lecia urodzin i 45 lat pracy naukowej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Nyca
 4. W dniach 21-22 czerwca 2010 r., konferencja na temat: Współczesne problemy Inżynierii Środowiska połączona z Jubileuszem 70-lecia urodzin i 45 lat pracy naukowej prof. dr hab. inż. Mariana Mokwy

Ponadto w dniach 1-3 lipca 2010 r. przedstawiciele Zarządu wzięli również udział w obchodach 50-lecia kierunku studiów Geodezja i Kartografia we Wrocławiu, połączonej z konferencją naukowo-techniczną na temat. „Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce”.

W trakcie ostatniej kadencji członkowie Zarządu bardzo często inicjowali i bezpośrednio organizowali szereg imprez wydziałowych oraz spotkań koleżeńskich poszczególnych roczników połączonych z seminariami naukowymi. W obecnej kadencji Zarząd Zrzeszenia współpracował z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w zakresie organizacji wyjazdów szkoleniowych na obiekty hydrotechniczne i melioracyjne w kraju i za granicą.

Zgodnie z obowiązującym Statutem obecny Zjazd powinien odbyć się w roku 2010. Jednakże ze względu na przypadające obchody 60-lecia Uczelni i Wydziału w roku 2011, na wniosek Dziekana, Zarząd Zrzeszenia postanowił połączyć termin Walnego Zjazdu z planowanymi uroczystościami.

Ze smutkiem informujemy że w roku 2009 odeszli z naszego grona na wieczna wartę współorganizatorzy naszego Zrzeszenia śp. kol. dr inż. Wacław Lenczewski i kol. dr inż. Romuald Mazurkiewicz - Cześć Ich pamięci !.