Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jubileusz prof. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego

Organizatorem spotkania był Instytut Inżynierii Środowiska przy Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W uroczystości udział wzięli: prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, dyrektorzy Instytutów Architektury Krajobrazu, Budownictwa, Geodezji i Geoinformatyki, Inżynierii Środowiska, kierownicy wielu jednostek i zakładów funkcjonujących przy Wydziale, emerytowani profesorowie, a także współpracownicy Profesora z Instytutu Inżynierii Środowiska.

Po przywitaniu Jubilata oraz przybyłych gości przez dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. UPWr nastąpiły przemówienia prorektora prof. dr hab. inż. Jarosław Bosego i dziekana prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego. Po przemówieniach sylwetkę Jubilata prof. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego zaprezentowała dr hab. inż. Ewa Burszta Adamiak, prof. UPWr. Pani Profesor przedstawiła osobę Pana profesora nie tylko jako wybitnego naukowca, ale przede wszystkim jako wytrawnego pedagoga. Cecha ta ujawniała się w szacunku i sympatii, jakimi profesora darzyli studenci a także jak Profesor Łomotowski darzył wszystkich swoich studentów oraz współpracowników.

Profesor Janusz Łomotowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Na uczelni macierzystejw 1981 rokuotrzymał stopień doktora, a następnie w 1994 roku stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Infiltracja jako proces w technologii wody. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał 7 października 2010. Z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (daw. Akademia Rolnicza we Wrocławiu) związany jest od 1979 roku. We wrocławskiej uczelni pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Budownictwa i Architektury Krajobrazu (od 1998 r.). Był kierownikiem Zakładu Infrastruktury i Techniki Sanitarnej w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski w latach 1983–1993 zatrudniony był w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL we Wrocławiu z siedzibą w Kiełczowie oraz Zakładzie Projektowania STEFPOL we Wrocławiu. Brał udział w projektowaniu i realizowaniu zakładu uzdatniania wody w Legnicy-Przybkowie oraz rozbudowie wodociągu Sulejów-Łódź. Pan profesor specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wodociągami i kanalizacją.

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski jest współautorem ponad 100 zrealizowanych projektów technologicznych wiejskich stacji uzdatniania wody. W latach 1987-1989 prowadził badania pilotowe i rozruchy technologiczne pierwszych w Polsce w pełni zautomatyzowanych kontenerowych stacji uzdatniania wody typu AKSUW 20 i AKSUW 60. Współautor nowatorskich rozwiązań infiltracji wód i ścieków do gruntu. Autor lub współautor ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych, w tym podręcznika akademickiego o zasięgu krajowym oraz 32 monografii lub rozdziałów w monografiach zbiorowych. Kierował ponad 50 pracami badawczych, wyniki których były zastrzeżone przez zleceniodawców. Wypromował dotychczas 13 doktorów oraz ponad 250 magistrów i inżynierów. W latach 1997-2003 był opiniodawcą wniosków o aprobaty techniczne powtarzalnych oczyszczalni ścieków Komisji Normalizacji i Aprobat Technicznych przy Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Od 2007 jest członkiem Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN sekcji Inżynieria Sanitarna. Członek komitetu naukowego miesięcznika Wodociągi i kanalizacja. Był także członkiem Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony m.in. Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Nagrodzony również Honorową Nagrodą – Statuetką Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej (2013).

Profesor traktował naukę jako pasję, a dodatkowo uważał, że nauczanie to nie tylko zawód, ale również proces wychowawczy. Pan Profesor w okresie swojej pracy w istotny sposób przyczynił się do rozwoju Naszej Uczelni i umocnienia jej autorytetu poprzez swoją działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną.


Życzenia od pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska
(od lewej prof. Janusz Łomotowski, prof. Mirosław Wiatkowski, prof. Ewa Burszta-Adamiak, prof. Krzysztof Pulikowski)


Życzenia od dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu
prof. Ireny Niedźwieckiej-Filipiak oraz współpracowników


Życzenia od kierownika Zakładu Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami
dr hab. inż. Ireneusza Kajewskiego oraz współpracowników

Na zakończenie uroczystości po licznych życzeniach Pan prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski podziękował swoim byłym współpracownikom, kolegom i gościom za pamięć, życzenia oraz wszystkie wspólne lata pracy.

Panu Profesorowi dziękujemy za poświęcenie, oddanie i trud włożony w pracę oraz życzymy zdrowia, pogody ducha i dalszej działalności wspierającej naukę.


Jubilat prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski wraz z zaproszonymi Gośćmi


Jubilat prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski wraz z współpracownikami z Zakładu Techniki Sanitarnej i Infrastruktury