Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nasi pracownicy w Komitecie Inżynierii Środowiska PAN

Miło nam poinformować, że trzech pracowników Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, członków dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski i dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. UPWr znalazło uznanie w środowisku naukowym i zostało wybranych do Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. W dniu 10 marca 2020 r., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w Wydziale IV - Nauk Technicznych PAN, odbyło się inauguracyjne zebranie Komitetu, na którym uroczyście wręczono nowowybranym członkom PAN nominacje na kadencję 2020-2023. Do Komitetu Inżynierii Środowiska PAN weszło w sumie 32 członków reprezentujących wiele ośrodków naukowych z kraju: Politechnikę Warszawską,PolitechnikęGdańską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Świętokrzyską, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Białostocką, Politechnikę Częstochowską, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, PWSZ w Kaliszu, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wybranym Profesorom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Komitecie Naukowym Polskiej Akademii Nauk.

komitet_pan

Od lewej: prof. Krzysztof Pulikowski, prof. Mirosław Wiatkowski i prof. Tomasz Tymiński

Polska Akademia Nauk (PAN) to państwowa instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Akademia realizuje swoje cele w ramach korporacji uczonych oraz poprzez sieć instytutów i jednostek naukowych, prowadzących badania na możliwie najwyższym poziomie naukowym https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Akademia_Nauk - cite_note-dzu1-1 (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; Dz.U. z 2019 r. poz. 1183).

Powołany w 1982 r. Komitet Inżynierii Środowiska swym zakresem działania obejmuje dyscyplinę, która stosuje metody inżynierskie dla potrzeb ochrony i kształtowania środowiska, a zatem rozwija się głównie w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne. Tworzy ona zarówno podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, jak i prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków działalności człowieka. Ponadto inżynieria środowiska kształtuje odpowiednie warunki techniczne i metody do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi biologicznej i przywracania równowagi w przypadku jego dewastacji powstałej m.in. na wskutek zdarzeń losowych, niewłaściwej eksploatacji kopalin, działalności gospodarczej, itp. Tym samym uwzględnia problematykę zrównoważonego rozwoju, która jest zasadą nadrzędną i tak powinna być traktowana, gdyż od jej przestrzegania zależy byt i zaspokojenie podstawowych potrzeb zarówno obecnego okolenia jak i przyszłych pokoleń (źródło: www.kis.pan.pl).