Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zajęcia zdalne do końca semestru letniego 2020/2021

Zajęcia – dla studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia oraz zajęcia dodatkowe (kursy, szkolenia, zajęcia sportowe, spotkania kół naukowych i grup twórczych itd.) – będą realizowane zdalnie, z wyłączeniem poszczególnych zajęć dla roku 1., 3. i 5. kierunku Weterynaria (studia prowadzone w języku polskim i języku angielskim) oraz zajęć terenowych na kierunku Geodezja i kartografia. Również część zajęć na studiach podyplomowych i zajęć dodatkowych za zgodą rektora może być realizowana stacjonarnie, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej zostanie przekazany przez Dziekanów Wydziałów.

Prace dyplomowe i prace magisterskie oraz prace związane z realizacją projektów badawczych, w tym w ramach działalności w Studenckich Kołach Naukowych, jako forma aktywności indywidualnej, będą realizowane zdalnie lub stacjonarnie, w zależności od sytuacji.

Obrony prac dyplomowych i prac magisterskich oraz zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia będą przeprowadzane w trybie zdalnym.

Nie zmienia się wymiar praktyk oraz sposób ich organizacji. Praktyki będą się odbywać w formie głównie stacjonarnej. Część praktyk może być realizowana w formie hybrydowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także zdalnej. W sytuacji nieznalezienia miejsca w instytucji zewnętrznej, istnieje możliwość zorganizowania praktyk na uczelni.

Przeniesienie wszystkich zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia uczelni, jednak w miarę możliwości wszystkie sprawy powinny być załatwiane telefonicznie i mailowo.