Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

O samorządzie

Najważniejsze informacje

 • reprezentuje i ochrania interesy studentów na forum Wydziału,
 • wyraża opinie w imieniu studentów Wydziału,
 • utrzymuje stały kontakt z władzami Wydziału oraz z Uczelnianym Samorządem Studenckim,
 • odpowiada na interpelacje studentów Wydziału

Sposób powoływania Samorządu Wydziałowego

 • Prezydium Samorządu Wydziałowego zostanie wyłonione z Przedstawicieli kierunków i lat do Konwentu Wydziałowego,
 • Wybór Prezydium odbędzie się w ustalonym dniu, godzinie oraz sali w budynku Wydziału,
 • Koordynatorami wyborów będą przedstawiciele Uczelnianego Samorządu Studenckiego, wywodzący się z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
 • Samorząd Wydziałowy rozpocznie swoją działalność od momentu wyłonienia Prezydium Samorządu,

Zakres obowiązków

 • Reprezentacja i ochrona interesów studentów na forum Wydziału
 • Wyrażanie opinii w imieniu studentów Wydziału
 • Możliwość opiniowania podań o zapomogi finansowe na równi z Opiekunem Roku, bądź Starostą Roku
 • Kontakt z Samorządem Studenckim
 • Przewodniczący Wydziału Samorządowego powinien zapisać się do wybranej Komisji
 • Formułowanie propozycji zmian w Statucie Uczelni, zasadach przyznawania stypendiów zgłaszanych przez studentów
 • Współpraca z Władzami Uczelni
 • Roczna kadencja
 • Organizacja zajęć po Uroczystości Immatrykulacji z pierwszymi rocznikami, zapoznanie ich z informacjami o Wydziale, kierunku, pracą Samorządu Studenckiego
 • Od następnej kadencji Samorządu Studenckiego przewodniczący wszystkich Samorządów Wydziałowych będą wchodzić w skład Prezydium Uczelnianego
 • Pomoc w polepszaniu jakości kształcenia
 • Plany programów zajęć