Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Informacje ogólne


 

Studia doktoranckie w dyscyplinie kształtowanie środowiska prowadzone były na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji od 1995 do 2011 roku. Od roku 2012 na podstawie Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji nr 4/793/2012 z 29 lutego 2012 r., w sprawie zmiany dyscypliny, studia realizowane są w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

Od 2012 roku na Wydziale realizowane są również studia doktoranckie w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Pierwszym kierownikiem studiów był prof. dr hab. Andrzej Drabiński. Następnie funkcję tę pełnili, prof. dr hab. inż. Józef Sasik, prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw. Obecnie kierownikiem studiów jest dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.

Zarządzeniem nr 31/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku utworzono czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie z zakresu geodezji i kartografii na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Z dniem 1 października 2012 roku studia rozpoczęło 4 doktorantów. Doktoranci realizują prace badawcze w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.

Liczba uczestników studiów doktoranckich w dyscyplinie kształtowanie środowiska obecnie ochrona i kształtowanie środowiska w poszczególnych latach była zmienna. W ostatnich latach przedstawiała się ona następująco:

 • 2006/2007 – 27
 • 2007/2008 – 33
 • 2008/2009 – 42
 • 2009/2010 – 38
 • 2010/2011 – 26
 • 2011/2012 – 19
 • 2012/2013 – 25


Liczba doktorantów na poszczególnych latach studiów wynosi:

w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 • rok studiów IV – 9 osób (w tym 3 osoby mają przedłużenie)
 • rok studiów III – 3 osoby
 • rok studiów II – 5osób
 • rok studiów I – 8 osób

w dyscyplinie geodezja i kartografia

 • rok studiów I – 4 osoby.

Łącznie na Wydziale studiuje 29 doktorantów.

Zmienność ta wynika z wielkości naborów w poszczególnych latach.


W latach 2006-2012 studia były realizowane według dwóch planów. Pierwszy z nich został zatwierdzony przez Radę Wydziału w 2003 roku, drugi obowiązuje od 2008 roku. W planie tym uwzględnione są seminaria doktoranckie, wykłady monograficzne oraz takie przedmioty jak: organizacja badań naukowych, statystyczne metody opracowywania wyników badań, modelowanie procesów środowiskowych oraz autoprezentacje. Szczególne znaczenie w planie studiów ma wykład monograficzny, który służy przybliżeniu problematyki badawczej i naukowej z zakresu dyscypliny studiów – „ ochrona i kształtowanie środowiska” W ramach studiów organizowane są również przedmioty dodatkowe. Wynikają one głównie z potrzeb zgłaszanych przez doktorantów.

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia 1 października 2012 obowiązuje plan i program dostosowany do wymogów KRK.

Obowiązkiem każdego doktoranta jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w ilości 90 godzin/rocznie.

Doktoranci naszego Wydziału wykazują znaczącą aktywność naukową. Przykładowo w roku akad. 2011/2012:

 • 5 doktorantów uczestniczyło w grantach finansowanym ze środków NCN oraz NCBR;
 • 3 doktorantów wykonywało granty w ramach Programu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”;
 • 2 doktorantki odbywały roczne staże naukowe, - Wielka Brytania, 1 doktorantka – Polska, Politechnika Warszawska;
 • 8 doktorantów wygłosiło referaty lub prezentowało postery, na zagranicznych konferencjach naukowych, łącznie prezentacji na konferencjach międzynarodowych było 19;
 • 11 doktorantów wygłosiło referaty na konferencjach krajowych, łącznie prezentacji na konferencjach krajowych było 25;
 • doktoranci są autorami 17 publikacji i współautorami 12 artykułów w czasopismach naukowych, monografiach i materiałach konferencyjnych;

Uczestnicy studiów doktoranckich biorą czynny udział w działaniach organizacyjnych na Wydziale i Uczelni. sprawują opiekę nad studenckimi kołami naukowymi działającymi na Wydziale. Ponadto doktoranci uczestniczą w pracach komisji rekrutacyjnych oraz pracach związanych z organizacją konferencji naukowych.