Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Seminaria doktoranckie

Plan seminariów na studiach doktoranckich
na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

Data

Doktorant
Opiekun/Promotor
Temat
28.02.2019 Seminarium organizacyjne
7.03.2019 mgr inż. Paweł Tomczyk
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
Badania zmian jakości wód wywołanych energetycznym wykorzystaniem rzek
mgr inż. Grzegorz Bury
dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
Wyznaczanie precyzyjnych orbit satelitów GNSS z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości
14.03.2019 mgr inż. Izabela Iwancewicz
dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.
Wpływ obecności średniowiecznych fortyfikacji na stan terenów zieleni w zespołach śródmiejskich małych i średnich miast Dolnego Śląska
mgr inż. Arkadiusz Głogowski
dr hab. Krystyna Bryś, prof. nadzw.
Badanie zmienności bioklimatu Ziemi Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowisk
21.03.2019 mgr inż. Mateusz Drożdżewski
dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
Modelowanie opóźnienia troposferycznego w laserowych pomiarach odległości SLR do satelitów geodezyjnych
mgr inż. Iwona Kudłacik
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Badania sejsmiczności naturalnej i antropogenicznej z wykorzystaniem wysokoczęstotliwościowych obserwacji GNSS
28.03.2019 mgr inż. Joanna Wysmułek
dr hab. inż. Maria Hełdak
Ocena dostępności do terenów zieleni publicznej
mgr inż. Małgorzata Świąder
dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. nadzw.
Zastosowanie pojemności środowiska w zarządzaniu przestrzenią
4.04.2019 mgr inż. Henryk Grzywna
dr hab. inż. Beata Olszewska
Ocena wybranych wskaźników suszy rolniczej na użytkach zielonych, z wykorzystaniem danych satelitarnych
mgr inż. Jeremi Baran
dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. nadzw.
Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście jakości środowiska cennych przyrodniczo obszarów górskich
11.04.2019 mgr inż. Marta Rzeszowska
dr hab. inż. Marek Trojanowicz
Integracja danych przestrzennych z zasobami sieci WWW z wykorzystaniem technologii semantycznych
mgr inż. Agata Walicka
prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do monitorowania zmian w korycie rzeki górskiej
18.04.2019 mgr inż. Jakub Misiewicz
dr hab. Krzysztof Lejcuś
Wpływ obciążenia glebą na zdolności retencyjne superabsorbentów
mgr inż. Jan Błotnicki
dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw.
Analiza ruchu rumowiska z podziałem na frakcje w przepławce dla ryb z wykorzystaniem anemometrii obrazowej
25.04.2019 mgr inż. Krzysztof Wolski
dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw.
Modelowanie hydraulicznych warunków przepływu w korycie zarastającej rzeki nizinnej
mgr inż. Bogna Buta
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
Badania nad wpływem zbiorników retencyjnych na transport zawiesiny w ciekach
9.05.2019 mgr inż. Marta Duljarz
dr hab. Wojciech Jakubowski
Wpływ czynników środowiskowych i antropogenicznych na przepływy maksymalne roczne o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia
mgr inż. Joanna Dobrzańska
dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.
Ocena wpływu oddziaływania warunków meteorologicznych w rejonie zakładów o szczególnej uciążliwości dla środowiska na radialne przyrosty drewna sosny pospolitej
23.05.2019 mgr inż. Kamila Hamal
prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Wykorzystanie metod spektralnych do oznaczania bakterii w wodzie i ściekach
mgr inż. Daria Marczak
dr hab. Krzysztof Lejcuś
Biodegradowalność geokompozytów sorbujących wodę
30.05.2019 mgr inż. Tomasz Garbowski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
Badania nad rozwojem i separacją glonów w środowisku wodnym
mgr inż. Kamila Pawłowska
prof. dr hab. Beata Raszka
Optymalizacja przestrzenna systemu powierzchni biologicznie czynnych w ekosystemach miejskich poprzez rozwój elementów zielonej infrastruktury
6.06.2019 mgr inż. Adam Nadolny
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Wykorzystanie teledetekcji i GIS w monitorowaniu roślin inwazyjnych
termin rezerwowy

Seminaria odbywają się w czwartki w sali 217M (214M) w godz. 10:15-12:00.

Zaliczenie odbywa się na podstawie prezentacji, dyskusji wyników badań, obecności i postępów w realizacji pracy doktorskiej.

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska