Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

System ECTS

ECTS – EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW ułatwia studentom mobilność między krajami, w obrębie krajów, miast i regionów, jak również przechodzenie z jednego rodzaju uczelni do uczelni innego rodzaju. Jest on szczególnie przydatny dla studentów podejmujących studia w ramach międzynarodowego programu SOCRATES/ERASMUS.

Jest to system oparty na nakładzie pracy studenta, niezbędnym do osiągnięcia założonych efektów kształcenia oraz kompetencji z danego przedmiotu. Obejmuje on pracę studenta bezpośrednio na zajęciach oraz poza Uczelnią, studiowanie literatury, opracowanie ćwiczeń, projektów, przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów.

Łączna liczba punktów ECTS, przyporządkowanych w programie studiów wszystkim przedmiotom, wynosi dla semestru – 30, przy czym jeden punkt ECTS definiowany jest jako 25 – 30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta, wliczając w to godziny zajęć dydaktycznych i pracę własną studenta.

Każdy przedmiot realizowany w czasie studiów, praktyki oraz ćwiczenia terenowe mają przypisaną liczbę punktów. Są one podane w planach studiów oraz w kartach przedmiotów.

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:

  • dla studiów I stopnia – 210;
  • dla studiów II stopnia – 90;
  • dla jednolitych studiów magisterskich – 300.

Punkty przyznawane są tylko pod warunkiem zaliczenia przedmiotu. Brak tego zaliczenia nie pozwala na wliczenie ich do liczby wymaganej do zaliczenia semestru a zarazem do wpisu na następny semestr. W takim przypadku student ma prawo wystąpić o wpis warunkowy. Musi jednak uzyskać minimalną liczbę punktów.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu liczbę dopuszczalnego – po poszczególnych semestrach – deficytu punktów ECTS określa Program studiów danego kierunku. Na Wydziale określono ten deficyty i wynosi on po każdym semestrze, z wyjątkiem ostatniego, 15 pkt ECTS.

Wpis warunkowy na semestr wyższy jest możliwy, gdy różnica pomiędzy uzyskaną liczbą punktów a wynikającą z planu studiów w semestrach poprzedzających nie przekracza dopuszczalnego deficytu.