Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Opłaty za studia

Wirtualne konto bankowe

 

Zgodnie z Uchwałą nr 107/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia wzorów umów na świadczenie tych usług:

  1. Opłaty należy wnieść na podane konto uczelni nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem semestru.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych trudną sytuacją materialną opłata za studia może być na wniosek studenta rozłożona przez dziekana na dwie raty. Drugą ratę należy zapłacić nie później niż - w semestrze zimowym do 15 grudnia, - w semestrze letnim do 15 maja.
  3. W przypadku nie wniesienia opłaty w ustalonym terminie student zostanie skreślony z listy studentów po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez uczelnię do wniesienia opłaty, nie dłuższego niż 14 dni.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 opłaty za studia niestacjonarne wynoszą:

  • studia I stopnia – 2100 zł za semestr
  • studia II stopnia – 2200 zł za semestr

Ważne:

Oryginał dowodu wniesienia opłaty należy dostarczyć do dziekanatu przed rozpoczęciem semestru, do dnia 30 września br.

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wpisu na listę studentów.