Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Opłaty za studia

Zgodnie z Uchwałą nr 31/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne od studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat:

  1. Opłaty należy wnieść na podane konto uczelni nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem semestru.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych trudną sytuacją materialną opłata za studia może być na wniosek studenta rozłożona przez dziekana na dwie raty. Ww. wniosek należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Drugą ratę należy zapłacić nie później niż - w semestrze zimowym do 10 grudnia, - w semestrze letnim do 10 maja.
  3. Niewniesienie opłaty w ustalonym terminie lub dokonanie tylko częściowej wpłaty może być podstawą do skreślenia z listy studentów, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez uczelnię do wniesienia opłaty, nie dłuższego niż 14 dni.
  4. Nieuiszczenie opłat w ustalonym terminie skutkuje obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
  5. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia studenta od obowiązku uiszczenia zaległej opłaty wraz z odsetkami.

Dokonywanie opłat związanych z tokiem studiów:

W module Płatności systemu USOS, studenci UPWr mogą sprawdzić jaki posiadają swój indywidualny numer konta bankowego, na który są zobowiązani dokonywać transakcji związanych z tokiem studiów. W module tym Studenci mają również wgląd do wszystkich swoich transakcji opłaconych / nieopłaconych.

Zgodnie z:

opłaty za studia niestacjonarne wynoszą:

  • studia I stopnia – 2100 zł za semestr
  • studia II stopnia – 2200 zł za semestr

Ważne:

Oryginał dowodu wniesienia opłaty należy dostarczyć do dziekanatu przed rozpoczęciem semestru, do dnia 30 września br.

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wpisu na listę studentów.