Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Architektura krajobrazu

 Studia dwustopniowe stacjonarne

 • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku
  specjalność: kształtowanie i ochrona krajobrazu
 • drugiego stopnia (magisterskie) – 1,5 roku
  specjalność: kształtowanie i ochrona krajobrazu

informacja tel. 71 320-15-68

 Studia dwustopniowe niestacjonarne

 • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 4 lata
  specjalność: kształtowanie i ochrona krajobrazu
 • drugiego stopnia (magisterskie) – 2 lata
  specjalność: kształtowanie i ochrona krajobrazu

informacja tel. 71 320-55-09


  Studia na kierunku architektura krajobrazu kształcą specjalistów w zakresie kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich. 

Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie: kształtowania obiektów architektury krajobrazu, prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania ocen szaty roślinnej, wykonywania projektów zagospodarowania i wykonawstwa robót z zakresu obiektów architektury krajobrazu.

  Studia drugiego stopnia przygotowują absolwentów do wykonywania opracowań badawczych i projektowych oraz realizacji zadań w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali regionalnej, rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych, kształtowania krajobrazu. 

  Absolwent kierunku architektura krajobrazu otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera architekta krajobrazu. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia firmy zajmującej się projektowaniem i pielęgnowaniem zieleni oraz do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin wpływających na treść i formę krajobrazu. 

  Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem i pielęgnacją terenów zielonych, projektowaniem autostrad, firmach planistycznych opracowujących plany zagospodarowania oraz strategie rozwoju przestrzennego, biurach specjalistycznych związanych z restrukturyzacją obszarów zdegradowanych, administracji samorządowej i rządowej, szkołach wyższych i instytutach naukowych, wydzielonych jednostkach ochrony środowiska.