Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Budownictwo

 Studia dwustopniowe stacjonarne

 • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku
 • drugiego stopnia (magisterskie) – 1,5 roku
  specjalności do wyboru:
  • budownictwo drogowe
  • budownictwo rolnicze
  • budownictwo wodne
  • konstrukcje budowlane 

informacja tel. 71 320-15-54

 Studia dwustopniowe niestacjonarne

 • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 4 lata
 • drugiego stopnia (magisterskie) – 2 lata
  specjalności do wyboru:
  • budownictwo drogowe
  • budownictwo rolnicze
  • budownictwo wodne
  • konstrukcje budowlane

informacja tel. 71 320-55-10

Studia na kierunku budownictwo przygotowują do kierowania realizacją prac w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, racjonalnego działania na rzecz spełnienia oczekiwań społecznych w zakresie budownictwa oraz współautorstwa w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów.

Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych. Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie projektowania podstawowych obiektów budowlanych, elementów konstrukcyjnych, opracowania technologii i organizacji robót, wytwarzania materiałów budowlanych oraz wykorzystania technik komputerowych w budownictwie. 

Studia drugiego stopnia przygotowują specjalistów z zakresu złożonych konstrukcji budowlanych stosowanych w budownictwie drogowym, rolniczym i wodnym. W zakresie budownictwa drogowego absolwent dysponuje wiedzą dotyczącą projektowania, wykonawstwa i eksploatacji ciągów komunikacyjnych i towarzyszących im obiektów inżynierskich niezbędnych do ich prawidłowego użytkowania. Absolwent budownictwa rolniczego ma opanowaną wiedzę dotyczącą konstrukcji, projektowania i eksploatacji budynków i budowli służących produkcji zwierzęcej, obiektów budownictwa szklarniowego, przechowalnictwa płodów rolnych, owoców i warzyw. W zakresie budownictwa wodnego absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, śródlądowych dróg wodnych, zapór ziemnych oraz obwałowań rzek i kanałów i innych budowli wodnych.

Absolwent kierunku budownictwo otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, który stanowi podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej.