Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Geodezja i kartografia

Studia dwustopniowe stacjonarne

 • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku
  specjalność do wyboru:
  • geodezja i gospodarka nieruchomościami
  • geodezja i geoinformatyka
 • drugiego stopnia (magisterskie) – 1,5 roku
  specjalności do wyboru:
  • geodezja gospodarcza
  • geoinformatyka
  • gospodarka nieruchomościami

informacja tel. 71 320-15-54

 Studia dwustopniowe niestacjonarne

 • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 4 lata
  specjalność do wyboru:
  • geodezja i gospodarka nieruchomościami
  • geodezja i geoinformatyka
 • drugiego stopnia (magisterskie) – 2 lata
  specjalności do wyboru:
  • geodezja gospodarcza
  • geoinformatyka
  • gospodarka nieruchomościami

informacja tel. 71 320-55-10

Studia na kierunku geodezja i kartografia kształcą specjalistów z zakresu szeroko rozumianej geodezji obejmującej wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynierskich i przemysłowych, geodezyjną obsługę urządzania obszarów wiejskich oraz gospodarkę nieruchomościami.

Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych. Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, urządzania obszarów wiejskich, systemów informacji przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami.

Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej działalności w zakresie geodezji, kartografii, geoinformatyki i gospodarki nieruchomościami oraz do pracy twórczej i naukowej. 

Absolwent kierunku geodezja i kartografia otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, który stanowi podstawę do ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe (realizacyjne i inwentaryzacyjne), rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja.

Absolwenci geodezji i kartografii uzyskują pełne przygotowanie zawodowe do realizacji zadań z zakresu geodezji inżynieryjnej, geodezji rolnej i leśnej, gospodarki nieruchomościami oraz do samodzielnej działalności na rzecz różnych podmiotów gospodarczych. Mogą być zatrudnieni w różnorodnych biurach projektowych związanych z obsługą planistyczną terenów, kompleksowym urządzaniem obszarów wiejskich, w administracji samorządowej i rządowej, a także w prywatnych i państwowych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.