Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Gospodarka przestrzenna

Studia dwustopniowe stacjonarne

  • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku
  • drugiego stopnia (magisterskie)

informacja tel. 71 320-15-54

Studia dwustopniowe niestacjonarne

  • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 4 lata
  • drugiego stopnia (magisterskie)

informacja tel. 71 320-55-10

Kierunek gospodarka przestrzenna, prowadzony jest na studiach I i II stopnia. Interdyscyplinarny program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, architektury i urbanistyki, ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii środowiska oraz geodezji i kartografii.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent kierunku gospodarka przestrzenna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do programowania rozwoju społeczno-gospodarczego i planowania przestrzennego. Studia umożliwiają poznanie zagadnień społecznych i gospodarczych związanych z kształtowaniem przestrzeni w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym, zgodnie z wyzwaniami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zachowaniem ładu przestrzennego. Zdobyta wiedza z zakresu społeczno-kulturowych, ekonomicznych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej pozwala na rozwiązywanie problemów o charakterze inżynierskim, dotyczących planowania i zagospodarowywania terenu.

Studia II stopnia prowadzone są w dwóch specjalnościach: zarządzanie przestrzenią i rynek nieruchomości. Absolwent specjalności zarządzanie przestrzenią zna metody i nowoczesne techniki stosowane do oceny zmian zagospodarowania przestrzennego oraz potrafi przeprowadzić złożoną analizę czynników warunkujących rozwój regionalny i lokalny. Ma wiedzę na temat narzędzi oceny skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych powodowanych procesem rozwojowym i przekształceniami przestrzeni. Potrafi wykorzystywać systemy wsparcia decyzyjnego w procesach planistycznych. Absolwent specjalności rynek nieruchomości posiada szczegółową wiedzę w zakresie gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości lokalowych i spółdzielczych. Zna współczesne koncepcje zarządzania nieruchomościami oraz procedury zarządzania operacyjnego. Zna specyfikę zarządzania zasobami nieruchomościowymi. Potrafi opracować scenariusze i warianty decyzyjne, rozwiązywać zagadnienia optymalizacyjno-lokalizacyjne i przeciwdziałać konfliktom przestrzennym.

W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności: przetwarzania, analizowania i modelowania danych przestrzeniach; przygotowywania dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym, programowania rozwoju lokalnego i regionalnego; projektowania przestrzennych struktur społecznych i gospodarczych; oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz prognozowania wpływu zmian przestrzennych na środowisko. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w organizacjach gospodarczych, organach samorządu lokalnego i regionalnego, stowarzyszeniach non profit. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.