Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria środowiska

Studia dwustopniowe stacjonarne

 • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku
 • drugiego stopnia (magisterskie) – 1,5 roku
  specjalności do wyboru:
  • gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
  • inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej
  • inżynieria wodna i melioracyjna
  • technika sanitarna

informacja tel. 71 320-15-71

  Studia dwustopniowe niestacjonarne

 • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 4 lata
 • drugiego stopnia (magisterskie) – 2 lata
  specjalność:
  • inżynieria sanitarna, wodna i melioracyjna

informacja tel. 71 320-55-10

Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych.

Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych. Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy w biurach projektowych i instytutach badawczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, kształtowaniem stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo.

Absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki związanych z szeroko pojętą inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, również w administracji rządowej i samorządowej, szkołach wyższych oraz instytutach naukowych.