Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Potwierdzenie Efektów Uczenia – PEU

POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ – PEU

 1. Proces weryfikacji i uznania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych poza systemem studiów, reguluje Uchwała nr 88/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji proces PEU może być przeprowadzony dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:
  • architektura krajobrazu
  • budownictwo,
  • geodezja i kartografia
  • gospodarka przestrzenna
  • inżynieria bezpieczeństwa
  • inżynieria i gospodarka wodna
  • inżynieria środowiska.
 3. Wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020 określa Zarządzenie nr 172/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 października 2019 roku.