Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Oferta naukowa

Wielokierunkową działalność naukową i zawodową wydziału charakteryzuje łączenie wiedzy przyrodniczo-rolniczej oraz techniczno-inżynierskiej. Do 1990 r. zespoły naukowe wydziału uczestniczyły w centralnych programach badawczych rządowych i resortowych. W latach 1986-1990 koordynatorami I stopnia programów centralnych byli: prof. dr hab. inż. Józef Dzieżyc, prof. dr hab. inż. Jan Szymański oraz doc. dr hab. inż. Mieczysław Stelmach. Od 1991 r. środki pieniężne na badania naukowe pochodzą głównie z Komitetu Badań Naukowych; w okresie 1991-2000 finansowanych było 45 tematów (grantów).

Pracownicy wydziału opublikowali w latach 1950-2000 około 6,5 tysiąca prac naukowych oraz 240 podręczników i skryptów. Wykonanych zostało również wiele prac studialno-badawczych i ekspertyz dla potrzeb praktyki i administracji państwowej, głównie dla regionu dolnośląskiego i lubuskiego. Szereg z nich przyniosło wymierne efekty gospodarcze. Uzyskano ok. 80 patentów i wzorów użytkowych, głównie z zakresu konstrukcji urządzeń mających zastosowanie w geodezji i budownictwie hydrotechnicznym.

Wydział był organizatorem wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Tylko w 10-leciu 1990-2000 odbyło się około 100 konferencji i seminariów. Na podkreślenie zasługuje organizacja konferencji cyklicznych: 30 corocznych Seminariów Zastosowań Matematyki, 10 Międzynarodowych Konferencji „Transport and Sedimentation of Solid Particles”, 23 Seminaria Ekologiczne, 4 konferencje „Eksploatacja Systemów Melioracyjnych”.

Zespoły naukowe wydziału utrzymują ożywione kontakty naukowe z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Wśród nich należy wymienić Uniwersytety w Rostocku, Sankt Petersburgu, Tbilisi, Jełgawie, Pradze, Brnie, Nitrze, Dreźnie i Hanowerze. W grudniu 2000 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji działały 3 instytuty i 5 katedr.