Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Projekty badawcze

Kierownik Nr umowy Tytuł tematu Data rozpoczęcia Data zakończenia Suma
BORKOWSKI ANDRZEJ 65/1-M/2009/G Projekt INSAR-LIDAR: integracja danych interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego na potrzeby badania zjawisk osuwiskowych 2009-10-09 2012-02-08 261300
BORKOWSKI ANDRZEJ 21/1-M/2010/G Teledetekcyjne monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu na obszarach objętych erozją wodną
PROMOTORSKI
2010-03-26 2013-08-02 120000
BOSY JAROSŁAW 12/1-M/2010/G NRT model stanu atmosfery dla obszaru Polski z pomiarów GNSS i meteorologicznych realizowanych na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS 2010-03-09 2013-03-08 306800
CZAMARA WŁODZIMIERZ 31/2-M/2010/G Wpływ sieci rzecznej Wrocławia na kształtowanie fortyfikacji miejskich na przełomie XIX/XX w. ze szczególnym uwzględnieniem wojskowych zapór rzecznych
N N305 363738
2010-05-25 2013-03-29 101100
DRABIŃSKI ANDRZEJ 19/6-M/2010/G Dynamika zmian zasobów krajobrazowych strefy podmiejskiej Wrocławia w latach 1982-2009
PROMOTORSKI
2010-04-13 2012-09-30 50000
DRABIŃSKI ANDRZEJ 3/6-M/2011/G Przemiany krajobrazu w dolinie rzeki Odry związane z ochroną przed powodzią w XIX i XX wieku
PROMOTORSKI N N305 056040
2011-05-10 2912-12-09 32760
DRAPELLA-HERMANSDORFER ALINA 58/6-M/2010/G Ochrona i zarządzanie krajobrazem reliktowym w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wrocławia
PROMOTORSKI N N527 263139
2010-11-04 2013-06-26 49750
FURMANKIEWICZ MAREK 37/4-M/2009/G Partnerstwo terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce. Zróżnicowanie regionalne i wpływ na aktywność społeczną 2009-07-02 2012-07-01 60000
KACZMAREK IWONA 50/4-M/2012/G Modelowanie i integracja danych planistycznych i środowiskowychz wykorzystaniem technologiisieci semantycznych
2011/03/N/HS4/03819
2012-08-20 2014-08-19 80130
KASPEREK ROBERT 66/2-M/2010/G Badania procesu "karmienia" Odry w rumowisko wleczone poniżej stopnia piętrzącego Malczyce w oparciu o model hydrauliczny i o symulacje komputerowe
N N305 334839
2010-10-26 2013-10-25 210000
KILIAN WOJCIECH 64/2-M/2009/G Prognozowanie wpływu składu i temperatury mieszanin cementu portlandzkiego na ich cechy reologiczne i przewodność elektryczną. Opracowanie uogólnionego modelu mieszaniny na podstawie analizy i z użyciem SSN
HABILITACYJNY
2009-09-23 2012-09-22 72192
KONTNY BERNARD 26/1-M/2011/G Integracja pomiarów permanentnych i okresowych GNSS dla potrzeb lokalnych i regionalnych badań geodynamicznych na przykładzie polsko-czeskiej sieci SUDETY
|N N526 278940
2011-05-16 2013-11-15 270000
KUBIK TOMASZ 52/1-M/2010/G Wykorzystanie metadanych i sieci semantycznych do wyszukiwania, integracji i weryfikacji urzedowych danych posiadających aspekt czasowo-przestrzenny
N N526 358139
2010-09-30 2013-09-29 374200
MALCZEWSKA BEATA 15/2-M/2011/G Transport rurowy wysokozagęszczonych mieszanin
N N523 755340
2011-05-16 2014-05-15 316000
RASZKA BEATA 25/4-M/2011/G Świadczenia ekosystemów w kształtowaniu środowiska gmin powiatu wrocławskiego w kontekście gmin w parkach krajobrazowych. Modelowanie zmian – założenia teoretyczne i praktyczne
N N305 103840
2011-05-06 2013-07-05 244000
SASIK JÓZEF 18/4-M/2010/G Modelowanie i prognozowanie zmian użytkowania gruntów w procesie suburbanizacji obszaru podmiejskiego 2010-03-30 2014-07-02 47500
SZEWRAŃSKI SZYMON 29/4-M/2010/G Wskaźnikowe oceny zmian środowiskowych powodowanych niezrównoważonym rozprzestrzenianiem się dużych miast
N N305 384838
2010-05-18 2013-05-17 187830
TYMIŃSKI TOMASZ 22/2-M/2010/G Badania eksperymentalne przepławek z zabudową biologiczną 2010-04-16 2012-04-15 230100
TYMKÓW PRZEMYSŁAW 5/1-M/2011/G Stworzenie unikatowego warsztatu naukowego z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych geoprzestrzennych stosowanych w modelowaniu hydrodynamicznym przepływów powodziowych
2011/01/D/ST10/07671
2011-12-15 2014-12-14 311400
WARCZEWSKA BEATA 16/4-M/2010/G Model koordynacji decyzji w polityce zrównoważonego rozwoju gmin o szczególnych wartościach przyrodniczych 2010-03-29 2013-12-31 166690
ŻYROMSKI ANDRZEJ 54/7-M/2010/G Czasowy i przestrzenny rozkład wybranych elementów obiegu wody na obszarach rolniczych Polski w aspekcie zmian klimatu
N N305 383539
2010-09-30 2014-06-29 193480

 

Kierownik projektu Nr umowy
/uczelniany/
Nr umowy /księgowość/ Temat Termin rozpoczęcia i zakończenia  Kwota
Dr inż. Adam Iwaniak 4/1-M/13 B080/0004/15 Modelowanie zjawisk i obiektów przestrzennych oraz relacji między nimi z wykorzystaniem ontologii i sieci semantycznych dla potrzeb gospodarki przestrzennej
OPUS 3  2012/05/B/HS4/04197
22.02.13 21.08.15 aneks do 21.02.2016              331 100 zł
Mgr inż. Jaromar Łukowicz
(opiekun naukowy - dr.inż. Adam Iwaniak
1/1-M/13 B080/0003/15 Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, lączące reprezentację statyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym kontekstem, do wspomagania monitoringu, projektowania i prognozowania w planowaniu przestrzennym, z użyciem ontologii formalnych
PRELUDIUM 3   2012/05/N/HS4/00642
12.02.13 11.02.15
aneks 11.08.15
               88 530 zł
Dr Marek Furmankiewicz 35/4-M/13 B080/0025/15 Przestrzenne aspekty struktur i relacji władzy w lokalnych grupach działania LEADER w Polsce w kontekście koncepcji territorial governance
OPUS 4   2012/07/B/HS4/03011
01.08.13 31.07.16                63 700 zł
Mgr inż. Tomasz Hadaś
(promotor - dr hab. Jarosław Bosy, prof..UP)
32/1-M/13 B080/0024/15 Doskonalenie metod precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego GNSS w czasie rzeczywistym
PRELUDIUM 4  2012/07/N/ST10/03716
18.07.13 17.07.15                98 060 zł
Dr inż. Magdalena Domańska,  prof. dr hab.. inż.. Łomotowski 29/2-M/14 B070/0017/15 Optymalizacja usuwania azotu - poprawa efektów oczyszczania i krok na drodze do samowystarczalności energetycznej Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
PBS2/B9/25/2014
Program Badań Stosowanych ścieżka B
umowa konsorcjum
MPWiK S.A. we Wrocławiu - lider
PWr - członek konsorcjum
UP - członek konsorcjum
01.01.14 31.12.16  Ogółem 1 900 060

UP

106 348

dr inż. Witold Rohm 41/1-M/14 B080/0026/15 Opracowanie metodologii asymilacji naziemnych obserwacji GNSS w celu poprawy jakości numerycznych prognoz pogody
SONATA 6  2013/11/D/ST10/03473
14.08.14 13.08.17              631 550 zł
prof. dr hab.. Inż. Jarosław Bosy 12/1-M/2015/G   Precyzyjne Pozycjonowanie Multi-GNSS w czasie rzeczywistym OPUS 8 2014/15/B/ST10/00084 14.07.2015 13.07.2018 457 000 zł
mgr inż. Karina Wilgan czekamy na umowę z NCN
Prognostyczny model troposfery na podstawie danych meteorologicznych, produktów GNSS i Numerycznych Modeli Prognozy Pogody PRELUDIUM 8
76 000
dr inż. Witold Rohm UMOWA ZAREJESTROWANA W DZIALE INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI U Pana Gacy   Komercjalizacja wyników projektu pt.: Tomografia GNSS jako istotne źródło danych meteorologicznych TANGO 1/266989/NCBR/2015 01.09.2015 31.08.2018 753 582 zł