Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

50 lat Wydziału

W drugie półwiecze swojego istnienia Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji wkracza w bardzo dobrej kondycji i z imponującym dorobkiem. Prowadzi dziś studia na pięciu kierunkach: inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, budownictwo, architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna. Kształci się tu ponad 2,5 tysiąca studentów na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i doktoranckich. Do chwili obecnej dyplomy inżynierskie i magisterskie otrzymało ponad 7 tysięcy absolwentów, 1,5 tysiąca osób ukończyło studia podyplomowe, które cieszą się renomą w kraju. Na wydziale zatrudnionych jest ponad 230 pracowników, w tym 160 nauczycieli akademickich, a wśród nich 37 profesorów i doktorów habilitowanych.

Wielokierunkową działalność naukową i zawodową wydziału cechuje łączenie wiedzy przyrodniczo-rolniczej oraz techniczno-inżynierskiej. Powstało tu około 7 tysięcy prac naukowych oraz 250 skryptów i podręczników, z których kilkanaście wyróżniono nagrodami ministra. Pracownicy wydziału wykonali też kilkaset prac studialno-badawczych, ekspertyz i opinii dla potrzeb praktyki gospodarczej oraz administracji rządowej i samorządowej. Są ponadto autorami około 80 patentów i wzorów użytkowych.

Absolwenci wydziału zajmują dziś eksponowane stanowiska w branżach związanych z gospodarka wodną, melioracjami, geodezją i budownictwem, w przedsiębiorstwach wykonawczych, biurach projektów, administracji rządowej i samorządowej. Wielu z nich osiągnęło sukcesy w życiu społecznym i politycznym, a także sprawdziło się poza granicami kraju.

Z nieskrywaną dumą, ale też szacunkiem i podziwem mówił dziekan Drabiński o tych wszystkich osiągnięciach i sukcesach, które składają się na dorobek 50-lecia wydziału. – Tu zawsze obowiązywało filareckie hasło: „Ojczyzna – Nauka – Cnota”, nie zaś „jaka płaca, tak praca” – podkreślił i dodał, że wpłynęły na to tradycje patriotyczne i lwowski fenomen. Ojcami-założycielami wydziału było bowiem, oprócz prof. Stanisława Baca, wielu innych uczonych, wychowanków Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Wystąpienie dziekana poprzedziła ceremonia nadania godności doktora honoris causa emerytowanemu profesorowi zwyczajnemu SGGW w Warszawie, wybitnemu specjaliście w zakresie melioracji wodnych i kształtowania środowiska prof. Czesławowi Somorowskiemu. Sylwetkę uczonego przedstawił prof. Stanisław Kostrzewa, zaś aktu promocji dokonał dziekan prof. Andrzej Drabiński. – Nadanie mi przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu tytułu i dyplomu doktora honoris causa jest dla mnie ogromnym zaszczytem – powiedział prof. Somorowski i przypomniał swoją pięćdziesięcioletnią drogę naukową oraz mistrzów, którzy ją kształtowali i utrwalali. Wśród nich nie zabrakło nazwisk wybitnych profesorów wrocławskiej AR, m.in. Stanisława Baca i Stanisława Marcilonka.

Z okazji jubileuszu Senat Akademii Rolniczej we Wrocławiu przyznał też tytuł profesora honorowego wielce zasłużonemu dla wydziału wybitnemu uczonemu prof. Kurtowi Lecherowi. – Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu osobę Kandydata do tytułu profesora honorowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu Pana Profesora Kurta Lechera, osobę niezwykłą, żeby nie powiedzieć nadzwyczajną. W swoim krótkim wystąpieniu chciałbym tę niezwykłość udowodnić – powiedział w laudacji prof. Jerzy Kowalski. – Niewątpliwie niezwykłe były okoliczności, w których Kurt Lecher przyszedł na ten piękny świat. Urodził się bowiem w Wigilię Bożego Narodzenia w 1936 roku. Niezwykłe jest również miejsce urodzenia w Bregenz w Austrii, w mieście położonym w Voralbergu, nad Górnym Renem, w którym Austria graniczy z Niemcami i Szwajcarią. Miejsce urodzenia miało z pewnością wpływ na cechy charakteru Profesora Lechera, w którym łączą się wydawałoby się sprzeczne pierwiastki: lekkość i wesołość Wiedeńczyka, solidność Niemca i dokładność Szwajcara. Profesor Lecher jest prawdziwym Europejczykiem, o czym między innymi świadczą miejsca Jego edukacji i pracy.

W dalszym ciągu swojego wystąpienia prof. Kowalski przedstawił drogę naukową Kurta Lechera oraz jego liczne i bardzo owocne związki z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, przede wszystkim dzięki wspólnej realizacji czterech projektów w ramach programu TEMPUS. – Przez nadanie Panu Profesorowi Kurtowi Lecherowi zaszczytnego tytułu profesora honorowego naszej uczelni, Rada Wydziału oraz Senat dziękują mu za dotychczasową współpracę, a zarazem liczą na dalszy aktywny jego udział w naszej działalności dydaktycznej i badawczej – zakończył laudację prof. Kowalski. Dziękując za przyznanie mu zaszczytnego tytułu prof. Lecher przyznał, iż zapewne otrzymuje go nie tylko w uznaniu swoich osobistych zasług, ale przede wszystkim za wspaniałą współpracę pomiędzy obiema uczelniami we Wrocławiu i w Hanowerze.

W przerwach pomiędzy kolejnymi punktami programu zebrani mogli usłyszeć występ solistki Agnieszki Maciejewskiej przy fortepianowym akompaniamencie Magdaleny Blum.

Z okazji 50-lecia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji najbardziej zasłużeni otrzymali medale.

Medal „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” otrzymali emerytowani profesorowie Stanisław Bac junior i Donat Dejas. Ponadto, Rada Wydziału ustanowiła i przyznała 41 medali „Za zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji” najbardziej zasłużonym pracownikom i absolwentom oraz osobom i jednostkom organizacyjnym, którym wydział wiele zawdzięcza. Pierwsi zasłużeni otrzymali je podczas uroczystości w Auli Leopoldyńskiej. Byli to: Wydział Rolniczy wrocławskiej AR oraz zaprzyjaźnione wydziały innych uczelni (Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, Inżynierii Środowiska i Geodezji AR w Krakowie, Melioracji i Inżynierii Środowiska AR w Poznaniu, Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej). Medal dla Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie dziekan Drabiński wręczył w Krakowie 22 września w trakcie uroczystości jubileuszowych 50-lecia tegoż wydziału. Medalem wyróżniono też instytucje współpracujące z wrocławskim wydziałem: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Zakład Hydrotechniczny KGHM w Lubinie oraz Zarząd Gminy Mściwojów. Pozostałe medale wręczono podczas kolejnych dwudniowych uroczystości wydziałowych, które odbywały się w gmachu melioracji przy pl. Grunwaldzkim.

Jedną z nich było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej zasłużonym dla wydziału osobom od społeczności akademickiej. Jubileuszowym obchodom towarzyszyła konferencja naukowo-techniczna na temat współczesnych problemów inżynierii kształtowania środowiska oraz zjazd absolwentów, w którym wzięło udział ponad 300 osób. Jak zwykle w takich okolicznościach, spotkanie towarzyskie absolwentów z pracownikami było okazją do wspomnień z czasów młodości. Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Absolwentów Wydziału zakończyło jubileuszowe obchody. Zrzeszenie liczy sobie już 37 lat i – mimo iż zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu – postanowiono się nie rozwiązywać, tylko działać niezależnie. Bądź co bądź to organizacja z długą tradycją, a to zobowiązuje.

Z okazji jubileuszu Zrzeszenie Absolwentów ufundowało sztandar. Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się podczas uroczystości w Auli Leopoldyńskiej. Sztandar został poświęcony na drugi dzień podczas porannej mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida w intencji zmarłych pracowników, studentów i absolwentów. Celebrował ją diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Mirosław Maliński, który przed jedenastu laty ukończył geodezję na wrocławskiej AR. Stąd też w homilii pojawiły się bardzo liczne odniesienia do geodezji i geodetów. Nawiązując do czytań z Ewangelii, ks. Maliński podkreślił rolę wzajemnych relacji we wspólnej pracy. Dobrego współdziałania opartego na życzliwości, szacunku i zrozumieniu życzył wszystkim pracownikom i studentom wydziału. Gratulacje z okazji jubileuszu złożył obecnemu w kościele dziekanowi, a za jego pośrednictwem wszystkim licznie zgromadzonym pracownikom i absolwentom. Przypomniał o związkach, które łączą kościół przy ul. Bujwida z uczelnią. Namacalnym tego świadectwem jest krzyż ustawiony w holu dolnego kościoła. 23 stycznia 1982 roku przynieśli go studenci z wrocławskiej Akademii Rolniczej, gdzie stał w sali wykładowej postawiony także przez studentów w listopadzie 1981 roku. Przez te wszystkie lata przychodzili się modlić do tego kościoła pracownicy i studenci uczelni i wydziału. – I dobrze, że na jubileuszową mszę św. wybrano tę właśnie świątynię – powiedział ks. Mirosław Maliński.

Uroczystości dobiegły końca, a wydział-jubilat wkroczył w drugie półwiecze swojego istnienia. Z okazji wydziałowego święta liczni goście składali gratulacje i życzenia. Uroczyste adresy i bukiety kwiatów wręczono dziekanowi, ale też doktorowi honoris causa prof. Czesławowi Somorowskiemu i profesorowi honorowemu wrocławskiej AR prof. Kurtowi Lecherowi. Specjalny list gratulacyjny przekazał obecny na uroczystości marszałek województwa dolnośląskiego prof. Jan Waszkiewicz, zaś wiązankę kwiatów wraz z najlepszymi życzeniami dla wydziału wręczył na ręce prodziekan prof. Zofii Więckowicz.

(mwj)