Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Powstanie i rozwój Wydziału

W powojennym Wrocławiu początki badań i kształcenia studentów na kierunku melioracji wodnych mają związek z utworzeniem 15 grudnia 1945 r. Katedry Melioracji i Inżynierii Rolnej na Wydziale Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym, utworzonym w sierpniu 1945 r., wchodzącym w skład jedynej we Wrocławiu uczelni – Uniwersytetu i Politechniki. Profesor Stanisław Bac (senior), wybitny uczony Politechniki Lwowskiej, zorganizował od podstaw wyżej wspomnianą katedrę, doprowadził do utworzenia w 1949 r. specjalizacji z melioracji rolnych, którą ukończyło 12 absolwentów, a w 1950 r. Oddziału Melioracji Rolnych, na którym rozpoczęło naukę 50 studentów. Samodzielny Wydział Melioracji Rolnych powstał w 1951 r., jeszcze w ramach Uniwersytetu i Politechniki, a od 17 listopada 1951 r. działał w strukturach już samodzielnej Wyższej Szkoły Rolniczej. Pierwszym dziekanem został prof. Stanisław Bac, a prodziekanem zastępca profesora mgr Roman Hlibowicki – kierownik Katedry Miernictwa.

1951

Na wydziale istniały następujące jednostki organizacyjne:

 • Katedra Melioracji Rolnych i Leśnych (do 23 listopada 1951 r. Katedra Melioracji i Inżynierii Rolnej) – kierownik, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Bac
 • Katedra Budownictwa Wodnego – kierownik, doc. dr hab. inż. Jan Wierzbicki
 • Katedra Matematyki – kierownik, zastępca profesora dr Rudolf Hohenberg
 • Katedra Miernictwa – kierownik, zastępca profesora dr inż. Roman Hlibowicki
 • Katedra Gruntoznawstwa – kierownik, zastępca profesora Karol Tworowski
 • Katedra Meteorologii i Klimatologii – kierownik, doc. dr hab. Adam Schmuck

1952

Wydział otrzymał budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42 (na skrzyżowaniu z ul. C.K. Norwida), wyremontowany przy znacznym udziale pracowników i studentów.

1954

Powstała Katedra Gruntoznawstwa i Budownictwa Ziemnego – kierownik, zastępca profesora mgr inż. Karol Tworowski. Wydział Melioracji Rolnych zmienił nazwę na Wydział Melioracji Wodnych.

1957

Utworzono Katedrę Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych (kierownik, zastępca profesora mgr inż. Bronisław Broś), Katedrę Budownictwa Wiejskiego (zastępca profesora dr inż. Czesław Wajdzik) oraz Katedrę Ekologii Roślin (prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ralski).

1960

Powstały Katedra Torfoznawstwa (prof. dr hab. inż. Marian Niklewski), Katedra Geodezji Wyższej oraz Fotogrametrii (obydwiema kierował zastępca profesora dr inż. Roman Hlibowicki), Katedra Rolniczego Użytkowania Terenów Zmeliorowanych (doc. dr hab. inż. Józef Dzieżyc) oraz Katedra Geodezyjnych Urządzeń Rolnych (doc. dr hab. inż. Marek Urban).

Uruchomiono studia na kierunku geodezja urządzeń rolnych, głównie z inicjatywy doc. dr. inż. Romana Hlibowickiego.

Wydział otrzymał dodatkowe pomieszczenia w gmachu Poczty Głównej przy ul. Krasińskiego 1, w których zlokalizowano Katedrę Budownictwa Wiejskiego oraz 4 sale dydaktyczne.

1969

Wydziałowi przekazano pomieszczenia w nowym budynku przy pl. Grunwaldzkim 24.

Nastąpiła reorganizacja wydziału, w wyniku której Katedry: Geodezji, Geodezji Wyższej i Fotogrametrii zostały połączone w zespołową Katedrę Geodezji. Jej kierownikiem został prof. dr hab. Roman Hlibowicki. Katedra Geodezyjnych Urządzeń Rolnych przekształciła się w Katedrę Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich. Jej kierownikiem został prof. dr hab. Marek Urban. Przemianowano też Katedrę Matematyki na Katedrę Zastosowań Matematycznych i Statystyki Matematycznej pod kierownictwem doc. dr. Tadeusza Cichego.

1970

Wprowadzono w uczelniach instytutową strukturę organizacyjną i na wydziale utworzono:

 • Instytut Budownictwa Wodnego i Ziemnego – dyrektor, prof. dr hab. inż. Julian Wołoszyn
 • Instytut Geodezji i Zastosowań Matematycznych – dyrektor, prof. dr inż. Roman Hlibowicki
 • Instytut Melioracji Rolnych i Leśnych – dyrektor, prof. dr hab. inż. Stanisław Marcilonek
 • Instytut/Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich – dyrektor, prof. dr hab. inż. Marek Urban
 • Instytut Rolniczych Podstaw Melioracji – dyrektor, prof. dr hab. inż. Józef Dzieżyc

1971

Wydział otrzymał część pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 53.

W wyniku restrukturyzacji powstała struktura instytutowa. Zostały utworzone instytuty:

 • Instytut Budownictwa Wodnego i Ziemnego – dyrektor, prof. dr hab. Julian Wołoszyn
 • Instytut Geodezji i Zastosowań Matematycznych – dyrektor, prof. dr Roman Hlibowicki
 • Instytut Melioracji Rolnych i Leśnych – dyrektor, prof. dr hab. Stanisław Marcilonek
 • Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich – dyrektor, prof. dr hab. Marek Urban
 • Instytut Rolniczych Podstaw Melioracji – dyrektor, prof. dr hab. Józef Dzieżyc.

1972

Powołano studia na kierunku budownictwo rolnicze.

Powstał Instytut Budownictwa Rolniczego, w którego skład weszły: Katedra Budownictwa Wiejskiego, Zespół Budownictwa Ogólnego przy byłej Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych, Zespół Geometrii Wykreślnej Byłej Katedry Matematyki oraz Zespół Ekonomiki Melioracji Wodnych.

Rozszerzono nazwę wydziału do postaci: Wydział Melioracji Wodnych z Oddziałem Geodezji i Urządzeń Rolnych oraz Instytutem Budownictwa Rolniczego (spełniającym funkcję oddziału).

1973

Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich przekształca się w Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich (dyrektor – prof. dr hab. Marek Urban, zastępca dyrektora – doc. dr hab. arch. Zdzisław Pogodziński).

1981

Z Instytutu Rolniczych Podstaw Melioracji wyodrębniono katedrę o dotychczasowej nazwie instytutu oraz Katedrę Agro- i Hydrometeorologii.

1990

Na wydziale działały następujące jednostki organizacyjne:

 • Instytut Budownictwa Rolniczego
 • Instytut Budownictwa Wodnego i Ziemnego
 • Instytut Melioracji Rolnych i Leśnych
 • Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich
 • Katedra Agro- i Hydrometeorologii
 • Katedra Geodezji i Fotogrametrii
 • Katedra Matematyki
 • Katedra Rolniczych Podstaw Melioracji
 • Ośrodek Obliczeniowy

1991

Zmieniono nazwę wydziału na Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska.

1993

Instytut Budownictwa Wodnego i Ziemnego zmienił nazwę na Instytut Inżynierii Środowiska, Instytut Melioracji Rolnych i Leśnych na Instytut Melioracji i Kształtowania Środowiska, Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich przekształcono w katedrę.

1995

Katedrę Rolniczych Podstaw Melioracji przekształcono w Katedrę Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska.

2000

Nastąpiła kolejna zmiana nazwy wydziału na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Po uruchomieniu studiów na kierunku architektura krajobrazu Instytut Budownictwa Rolniczego zmienił nazwę na Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu a Instytut Melioracji i Kształtowania Środowiska na Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska.

2002

Od 1 października 2002 roku uruchomiono studia na kierunku gospodarka przestrzenna.

24 października 2002 roku zostało uroczyście otwarte Laboratorium GIS powstałe przy Katedrze Geodezji i Fotogrametrii.

2003

Powstało Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych jako jednostka wspólna Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Hydroprojektu Sp. z o.o.

2006

Uczelnia przyjęła nową nazwę – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, która bardziej oddaje charakter prowadzonych w niej badań oraz kierunków kształcenia.

Zakończyła się budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego przy pl. Grunwaldzkim 24a.

W roku 2006 na wydziale istniały następujące jednostki:

 • Instytut Architektury Krajobrazu
 • Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska z Obserwatorium Agro- i Hydrometeo¬rologii Wrocław-Swojec
 • Katedra Budownictwa i Infrastruktury
 • Katedra Matematyki
 • Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich
 • Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska ze Stacją Badawczo-Dydak¬tyczną Nawadniania Roślin w Samotworze
 • Wydziałowe Laboratorium Komputerowe

Otwarta została urządzona w przyziemiu budynku „Melioracja” Wydziałowa Biblioteka-Czytelnia w miejsce zlikwidowanych bibliotek w jednostkach organizacyjnych wydziału.

Na bazie uzyskanego doświadczenia pracowników Wydziałowego Laboratorium Komputerowego, w którym postawiono pierwsze w uczelni kroki w zastosowaniu metody kształcenia na odległość (e-learning), powstało Centrum Kształcenia na Odległość.

2007

Powołano do życia wydziałową Stację Dydaktyczno-Badawczą w Mściwojowie. Bazą stacji jest budynek „Wodomistrzówka”, w którym znajduje się baza noclegowa oraz pomieszczenia socjalno-dydaktyczne.

2009

Uruchomiono studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

2010

Rozpoczęta przez dziekana, prof. dr. hab. inż. Jerzego Sobotę w roku 2005 dyskusja o restrukturyzacji wydziału doprowadziła do zmian organizacyjnych. W ramach wydziału działały nastę¬pujące jednostki:

 • Instytut Architektury Krajobrazu
 • Instytut Budownictwa ze Stacją Energii Odnawialnej Kamieniec
 • Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska z Obserwatorium Agro- i Hydro¬meteorologii Wrocław-Swojec
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Katedra Matematyki
 • Wydziałowe Laboratorium Technologii Wód i Ścieków
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór
 • Stacja Dydaktyczno-Badawcza Mściwojów
 • Dziekanat z Biurem Programów Międzynarodowych i Krajowych
 • Wydziałowa Biblioteka-Czytelnia

Ośrodek Edukacji Ekologicznej powołano w 2010 roku na bazie Stacji Nawadniania Roślin z myślą o wykorzystaniu jego infrastruktury przez studentów, przede wszystkim nowo powołanej specjalności – odnawialne źródła energii – na kierunku inżynieria środowiska. Dla pozyskania funduszy na przebudowę i modernizację złożono wniosek do jednego z programów RPO Dolny Śląsk, który po ocenie merytorycznej znajduje się na rezerwowej liście projektów finansowanych ze środków UE.

2011

Uruchomiono unikatowy kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna. Wydział jako jedyny w Polsce kształci na tym kierunku studiów.

2012

Uruchomione zostały studia doktoranckie w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Uzyskano pełne poparcie dla budowy Centrum Geo-Info-Hydro. Seniorem budowy został prof. dr hab. inż. Józef Sasik. Podpisano umowę na realizację budowy ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

2013

Uruchomione zostały studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz studia polsko-chińskie na kierunku architektura krajobrazu w nowej specjalności o nazwie „tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu”.

2014

Zakończony został etap budowy największej inwestycji Wydziału – Centrum Geo-Info-Hydro.

2015

Zakończono pomyślnie realizację projektu Centrum Geo-Info-Hydro, dzięki czemu Wydział zyskał bazę dydaktyczną w postaci najnowocześniej wyposażonych laboratoriów i pracowni.

2016

Wydział obchodził Jubileusz 65-lecia swego powstania połączony z 45-leciem pracy zawodowej pięciu zasłużonych profesorów: prof. dr hab. inż. Zofii Więckowicz, prof. dr. hab. inż. Andrzeja Drabińskiego, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kuczewskiego, prof. dr. hab. inż. Mariana Rojka, prof. dr. hab. inż. Jerzego Soboty. Podczas sesji zorganizowanej z tej okazji wręczono podwójne magisterskie dyplomy pierwszym absolwentom polsko-chińskich studiów na architekturze krajobrazu.