Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Andrzej Reinhard

Wspomnienie o Andrzeju Reinhardzie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Reinhard urodził się 15 lipca 1948 roku we Wrocławiu w rodzinie inteligenckiej. Był wnukiem Profesora Tadeusza Konopińskiego wybitnego uczonego i wielce zasłużonego dla rozwoju naszej Uczelni. Jako absolwent Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu z dyplomem technika mechanika, podjął studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończył je w 1972 r. uzyskując dyplom mgr. inż. elektronika w specjalności automatyka.

W tym samym roku podjął pracę w ówczesnym Instytucie Melioracji Rolnych i Leśnych w Zakładzie Organizacji i Technologii Robót Wodno-Melioracyjnych na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W tym Instytucie przechodzi kolejne etapy awansu – od inżyniera–stażysty poprzez asystenta, starszego asystenta i adiunkta do profesora włącznie.

W roku 1978 na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie ruchu wody gruntowej dla przypadku odwodnienia drenami w warunkach podłoża nieprzepuszczalnego” uzyskuje stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1992 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Ruch wody glebowej i gruntowej w strefach saturacji i aeracji wywołany działaniem drenu w różnych warunkach atmosferycznych” uzyskuje stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie „kształtowanie środowiska”.

Od roku 1999 był zatrudniony na stanowisku profesora. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymał w roku 2002.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne Profesora koncentrowały się wokół zagadnień związanych z modelowaniem ruchu wody i zanieczyszczeń, automatyzacją, sterowaniem procesów oraz inżynierią elektryczną.

Znaczącą pozycję w Jego dorobku naukowym stanowią modele matematyczne symulujące pracę różnych urządzeń nawadniających i odwadniających oraz zagadnienia związane z modelowaniem i automatyzowaniem budowli melioracyjnych. W ramach działalności dydaktycznej na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prowadził 5 przedmiotów związanych z matematycznym modelowaniem procesów środowiskowych, automatyzacją obiektów melioracyjnych, maszynami stosowanymi w robotach wodno-melioracyjnych oraz instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, do których opracował własne programy i zbudował szereg modeli dydaktycznych.

Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie modelowania ruchu wody w glebie. Ten kierunek badań został przez Niego zapoczątkowany w Instytucie i z powodzeniem realizowany, a pod Jego kierunkiem z tego zakresu powstało szereg cennych prac, między innymi:

  • 1. rozprawa habilitacyjna,
  • 3 rozprawy doktorskie,
  • kilkanaście prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
  • oraz wiele oryginalnych twórczych prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Ogółem dorobek naukowy Profesora składa się z ponad 105. pozycji, w tym 61 prac publikowanych.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Reinhard utrzymywał owocną współpracę z profesorami pracującymi na Uniwersytetach w Kilonii, Rostocku i Cottbus. Swoimi pasjami i pomysłami naukowymi Profesor potrafił zainteresować innych i wspólnie z nimi w zespołach przeprowadzać, z dużym powodzeniem, różnorodne analizy teoretyczne i eksperymenty badawcze. Jego głęboka wiedza i doświadczenie legły u podstaw uzyskania 4. patentów związanych z urządzeniami regulującymi pracę pomp.

Odszedł od nas w pełni sił twórczych, pozostawiając wiele niezrealizowanych pomysłów i niedokończonych prac.

Podstawowym i jedynym miejscem pracy Profesora był obecny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, gdzie twórczo pracował do ostatnich chwil swego życia.

Profesor Andrzej Reinhard przez 9 lat kierował Zakładem Organizacji i Technologii Robót Melioracyjnych i Budowlanych w Instytucie Melioracji i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Był członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń naukowych i naukowo-technicznych. Wśród nich są:

  • Sekcja Sudecka Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN,
  • Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej,
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich NOT,
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT,
  • a także Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Dał się poznać jako aktywny uczestnik różnych komisji i zespołów w zakresie dydaktyki, nauki oraz działalności organizacyjnej na szczeblu Instytutu, Wydziału, Uczelni, a także w środowisku pozauczelnianym. W realizację podjętych zadań angażował całą swoją wiedzę i talent. Czego się podejmował, wykonywał od początku do końca solidnie, odpowiedzialnie i terminowo. Za swoją postawę i zaangażowanie, za wybitne osiągnięcia został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz był wyróżniony nagrodą Ministra, Rady Wojewódzkiej NOT oraz 17. nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Profesor Andrzej Reinhard odznaczał się rzadko spotykaną bezinteresownością i prawością. Należał do osób, które chcielibyśmy spotykać w ciągu swego życia. Wierzył w ludzi. Pogodne usposobienie, niezwykła skromność, pracowitość oraz umiejętność kontaktu z ludźmi zjednywały Mu w środowisku pracy poważanie, szacunek i życzliwość tak wśród przełożonych, jak i wśród współpracowników i studentów.

Odszedł od nas wybitny uczony i pedagog, człowiek wielkiego formatu i serca, o wysokiej kulturze w obcowaniu z ludźmi, niezawodny kolega, wspaniały wychowawca młodzieży, z którą miał doskonały kontakt. Trudno jest pogodzić się z tym, że już nie ma Go wśród nas, że już nie pojawi się w Instytucie jak zwykle pogodny i uśmiechnięty.

Trudno jest wyrazić to, co gromadzi się w naszych sercach, sercach, które przepełnia żal i poczucie straty bliskiej osoby, osoby, po której pozostaje miejsce nie do wypełnienia. To prawda, że życie ludzkie wyznaczają dwie daty. Data urodzin i data śmierci. W okresie tym można jeszcze wyróżnić okres dzieciństwa i młodości, w którym więcej się bierze niż daje z siebie oraz czas dojrzałego życia rodzinnego i zawodowego, czas, w którym można zdecydowanie więcej dawać z siebie niż brać od innych. Do takich właśnie osób, które dużo dawały dla innych, należał Profesor. Jego postawa pozostanie w naszej dozgonnej pamięci. Zmarł 19 stycznia 2010 roku w wieku 62 lat i pochowany został na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w piątek 22 stycznia 2010 r. o godz.13.00 w Kościele p.w. Św. Rodziny przy ul. Monte Cassino we Wrocławiu. Bezpośrednio po mszy nastąpi odprowadzenie na miejsce spoczynku.