Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ryszard Malina

Urodził się 18 kwietnia 1948 r. Przedmościu k/Głogowa.

W 1967 roku rozpoczął studia na Wydziale Melioracji Wodnych na kierunku Geodezja Urządzeń Rolnych. Był wyróżniającym się studentem - za osiągnięcia w nauce otrzymywał stypendium naukowe. Pracował na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Katedrze Gospodarki Przestrzennej, od 1972 roku. Początkowo był zatrudniony na stanowisku asystenta, a po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy „Programowanie i koordynacja prac urządzeniowych w rejonie działania kombinatu PPGR” został powołany na stanowisko adiunkta (1980 r.). Od 1998 r. zatrudniony był na stanowisku starszego wykładowcy. Cieszył się znacznym zaufaniem współpracowników i władz wydziału, którzy powierzyli Mu funkcję kierownika Zakładu Geodezyjnych Urządzeń Rolnych (w latach 1996-2006).

Z dużym zaangażowaniem uczestniczył w realizacji tematów badawczych wykonywanych w Katedrze. Wykorzystując bogate doświadczenie naukowe i zawodowe wnosił znaczny wkład w przygotowanie metodyki i opracowanie wyników badań.
Dr Ryszard Malina często podejmował się badań mających zastosowanie w praktyce geodezyjnej i urządzenioworolnej w regionie południowo-zachodniej Polski (scalanie gruntów, modele gospodarstw indywidualnych i wielkotowarowych). Badania te znalazły również odzwierciedlenie w jego publikacjach naukowych. Był m.in. współautorem ankiety oraz opracowania zawierającego charakterystykę wszystkich obrębów wiejskich w Polsce (Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B.: „ Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce – wyniki badań ankietowych – 1988”. Wrocław 1990 r.).

Dr inż. Ryszard Malina był specjalistą posiadającym  uprawnienia zawodowe
w geodezji i kartografii z zakresów: rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjne urządzania rolne i leśne a także ukończył Studia Podyplomowe „Wycena nieruchomości”.

Uczestniczył w pracach badawczych na rzecz gospodarki narodowej, w stażach zawodowych (biura geodezji i terenów rolnych), konferencjach naukowych, seminariach i szkoleniach co zaowocowało doskonaleniem procesu dydaktycznego.

Dr inż. Ryszard Malina prowadził zajęcia na kierunkach: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna. Był autorem i współautorem programów nauczania przedmiotów: ekonomika i organizacja rolnictwa, geodezja gospodarcza i katastralna, geodezyjne urządzanie terenów rolnych, urządzanie wsi i gospodarstw, kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Brał udział w kształceniu podyplomowym, prowadząc zajęcia w pierwszych edycjach Studiów Podyplomowych „Wycena Nieruchomości” (opracował materiały dla słuchaczy „Wybrane działy ekonomiki
i ekonometrii”), jak również w kursach dla geodetów urządzeniowców rolnych, jako wykładowca.

Dr inż. Ryszard Malina był promotorem około 105 prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz recenzentem wielu prac. Wielokrotnie uczestniczył w pracach komisji rekrutacyjnych oraz egzaminacyjnych (inżynierskich i dyplomowych magisterskich). W latach 1996-1999 był członkiem Komisji Planów i Programów Studiów na kierunku Geodezja
i Kartografia.

W 2007 roku ukazał się skrypt Jego współautorstwa dla studentów „Geodezyjne urządzanie terenów rolnych – wykłady i ćwiczenia”, a w 2009 r. podręcznik GEODEZJA KATASTRALNA. Procedury geodezyjne i prawne. Przykłady operatów.

Dr inż. Ryszard Malina był bardzo dobrym nauczycielem akademickim i cieszył się niekwestionowanym autorytetem zarówno w środowisku naukowym i zawodowym jak i wśród studentów.

Dr inż. Ryszard Malina został wyróżniony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

Dr inż. Ryszard Malina zmarł 18 grudnia 2010 roku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Krynicznie. Zachowamy Jego osobę w naszej pamięci, jako życzliwego kolegę, znakomitego pracownika naukowo – dydaktycznego, zaangażowanego społecznika i prawego człowieka.