Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konstanty Pietraszko

mgr inż. Konstanty Pietraszko (1929-2012) - Honorowy Prezes

 Zrzeszenia Absolwentów Wydziału  Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Urodził się na Wileńszczyźnie 9 lipca 1929 r., gdzie ukończył szkołę podstawową.

Jak wynika z Jego wspomnień, już we wczesnym okresie dzieciństwa, podczas wakacji  w 1939 r., po raz pierwszy spotkał się z melioracją  i przyszłym zawodem, któremu, jak się okazało, poświęcił całe swoje życie. Będąc na obozie .,Strzelczyków"' w Borach Wileńskich, uczestniczył w wycieczce na Strażnicę Korpusu Ochrony Pogranicza zorganizowanej przez miejscowego komendanta. Po zwiedzeniu strażnicy grupa udała się w towarzystwie dwóch kopistów w kierunku granicy państwa, która w tym rejonie przebiegała wzdłuż rzeki Wilii. Idąc polną drogą przez odwieczne bagna, po prawej stronie widział zmeliorowane i pięknie zagospodarowane pola, natomiast po lewej obserwował dopiero wstępne prace melioracyjne  związane z  odkrzaczaniem i odwadnianiem bagien porośniętych gęsto karłowatą sosną, brzozą oraz łozą. Porównując te dwa skrajne krajobrazy, już wówczas 10-letni Konstanty postanawia w przyszłości zostać meliorantem.

           Z Wileńszczyzny przyjeżdża wraz z Rodzicami do Turoszowa, w roku 1946 r. kończy Gimnazjum Ogólnokształcące w Lubomierzu, a następnie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy. Studia wyższe odbył we Wrocławiu w Wyższej Szkole Rolniczej na Wydziale Melioracji Wodnych, kończąc je w 1954 r. jako absolwent pierwszego rocznika.

Bezpośrednio po studiach otrzymuje nakaz pracy w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Jako kierownik grupy robót dozoruje wykonawstwo szeregu prac melioracyjnych w rejonach wsi Goworów, Gajnik oraz Ziębice. W kwietniu 1955 r. przenosi się na własną prośbę do pracy w RKRWM Legnicy i pełni tam funkcję kierownika Działu Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych. W marcu 1956 r. po reorganizacji RKRWM-ów otrzymuje służbowe przeniesienie do pracy w Prezydium Powiatowej Rady w Jaworze na stanowisku inżyniera ds. melioracji. Od listopada 1958 r. przenosi się (za porozumieniem stron) do pracy w Powiatowej Radzie Narodowej w Legnicy, gdzie zostaje kierownikiem Inspektoratu Wodnych Melioracji.

Równolegle z pracą zawodową wspólnie ze swoimi kolegami podejmuje inicjatywę powołania do życia organizacji zrzeszającej absolwentów wydziału. Pierwsze struktury przyszłej organizacji powstają już pod koniec lat 50-tych, ale oficjalnie Zrzeszenie Absolwentów rozpoczyna swą działalność w 1964 r. W tym też roku Konstanty Pietraszko zostaje służbowo oddelegowany do Wrocławia na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodno‑Melioracyjnym. Po przekształceniu tego przedsiębiorstwa w Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wodno-Melioracyjnych (01.01.1965 r.) nadal pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych. W czasie pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie i Zjednoczeniu następuje znaczny wzrost ilości inwestycji w zakresie prac melioracyjnych.

Bardzo szybko dostrzega pewne nieprawidłowości w strukturach  przedsiębiorstwa, którym kieruje i rozpoczyna złożony proces jego reorganizacji. Następuje stopniowa rozbudowa istniejących, mało wydajnych tzw. „baz” oraz budowa nowych zapleczy administracyjno-produkcyjnych dla poszczególnych przedsiębiorstw zrzeszonych w zjednoczeniu. Działalność Konstantego uzyskuje aprobatę władz wojewódzkich i w ciągu trzech lat żmudnych prac powstają i zostają przekazane do eksploatacji nowe zaplecza. Było to jedno z większych osiągnięć zawodowych Konstantego.

W 1968 r. przenosi się do pracy w Okręgowym Zarządzie Wodnym we Wrocławiu i pełni tam obowiązki starszego inspektora technicznego. Po przekształceniu OZW w 1973 r. w Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej obejmuje funkcję inspektora nadzoru. Podczas pracy zawodowej w ODGW w ramach „Postępu Technicznego” opracowuje dwa projekty wynalazcze: na opaskę brzegową oraz na stopień regulacyjny o wydłużonym przelewie z przepławką dla ryb. Oba te wynalazki zostają opatentowane i wdrożone do produkcji. Dodatkowo pracując w latach 1959-60 na pół etatu w Biurze Projektów Wodnych Melioracji, opracowuje szereg dokumentacji technicznych związanych z renowacją urządzeń wodno-melioracyjnych. W roku 1998 przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Jako wielki społecznik i aktywny działacz zrzeszenia za zasługi i duże osobiste zaangażowanie w rozwój tej organizacji zostaje wybrany podczas II Walnego Zjazdu Absolwentów w roku 1974 na stanowisko prezesa. W ramach działalności zrzeszenia i głównie dzięki wielkim staraniom Konstantego Pietraszki udaje się zrealizować m.in.: organizację licznych wyjazdów terenowych i szkoleń w celu wymiany doświadczeń oraz integracji inżynieryjnej kadry terenowej i pracowników naukowych uczelni, ufundować sztandar dla wydziału, wydać kilka kronik, opracować i sfinansować wydawnictwo promemoria, ufundować tablice pamiątkowe do sal wykładowych, zorganizować szereg seminariów naukowych oraz co najważniejsze, w roku 2010 doprowadzić do powołania na wydziale nowego kierunku studiów – „inżynieria i gospodarka wodna”. Kierunek ten był odpowiedzią zrzeszenia na głosy z terenu i wielkim osobistym marzeniem Konstantego. Funkcję prezesa pełnił nieprzerwanie 37 lat do roku 2011, w którym to na jubileuszowym X zjeździe postanawia podziękować za powierzone mu zaufanie. Podczas tego zjazdu na wniosek zgromadzonych absolwentów zostaje nadany Mu tytuł Honorowego Prezesa Zrzeszenia.

Konstanty Pietraszko był wyjątkowo sprawnym, w pełni oddanym i zaangażowanym społecznikiem, działającym na wielu płaszczyznach. Poza Zrzeszeniem Absolwentów z dużym zaangażowaniem działał również w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, którego członkiem został w 1954 roku. W ramach działalności SITWM pełnił wiele różnych funkcji, m.in. przewodniczącego Koła Zakładowego przy ODGW, przez wiele kadencji był członkiem Zarządu Oddziału. W kadencji  1993-97 był członkiem Komisji Głównej ds. Ochrony Zabytków SITWM. W latach 80-tych przez dwie kadencje był zastępcą członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego SITWM. Był także wieloletnim członkiem Komisji Wyróżnień i Odznaczeń Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Od maja 1983 r. był rzeczoznawcą w zakresie budownictwa wodno-melioracyjnego uznanym przez SITWM. Od 1975 r. posiadał uprawnienia budowlane w specjalności inżynieria wodna.  Z ramienia Koła Zakładowego SITWM przy ODGW we Wrocławiu (obecnie RZGW) oraz Zarządu Oddziału SITWM we Wrocławiu systematycznie organizował wyjazdy szkoleniowo-techniczne dla członków i sympatyków stowarzyszenia. Były to wyjazdy na budowane i eksploatowane obiekty wodno-melioracyjne zarówno w kraju jak i za granicą. Zorganizował przeszło 30 takich wyjazdów. Za każdym razem aktywnie uczestniczył w akcjach przeciwpowodziowych na Dolnym Śląsku. Współuczestniczył w pracach związanych z kompletowaniem materiałów niezbędnych do opracowania projektu „Ustawy o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa”, która obowiązywała do roku 1974.

Za swą działalność uhonorowany został wieloma odznaczeniami:

 • Brązowy Krzyż Zasługi – 22.07.1964
 • Odznaka: 100-lecia Państwa Polskiego
 • Srebrna Odznaka SITWM – 1974
 • Złota Odznaka: Zasłużony dla Dolnego Śląska – 25.04.1974
 • Odznaka: Zasłużony dla miasta Dzierżoniowa – 1976
 • Złota Odznaka SITWM – 1976
 • Srebrna Odznaka NOT – 1980
 • Odznaka: Zasłużony dla miasta i gminy Strzegom – 1983
 • Złoty Krzyż Zasługi – 27.07.1983
 • Złota Odznaka NOT – 1985
 • Złota Odznaka: Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i miasta Wrocławia –1987
 • Medal: Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1995
 • Medal 60-lecia NOT we Wrocławiu – 2008

Nasz Prezes i  Kolega zmarł nagle w wieku 83 lat.

 

Prezes Zrzeszenia Absolwentów
Wydziału IKŚiG
dr inż. Ryszard Pokładek