Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 16/804/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie trybu postępowania przy rozdziale dotacji celowej na badania i rozwój naukowy uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników wydziału nieposiadających stopnia doktora lub doktora habilitowanego

na podstawie Zarządzenia nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa warunki i tryb przeprowadzenia corocznych konkursów na granty doktorskie i habilitacyjne na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz zasady ich rozliczania pod względem merytorycznym i finansowym.

§ 2

Roczne granty doktorskie i habilitacyjne na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyznaje się na współfinansowanie wybranych zadań wynikających z harmonogramu prac badawczych realizowanych dla potrzeb osiągnięcia stopnia doktora lub doktora habilitacyjnego lub upowszechnienia uzyskanych wyników badań w formie referatów i artykułów naukowych o zasięgu co najmniej krajowym.

§ 3

 1. Do konkursu na granty doktorskie mogą przystąpić wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich oraz pracownicy wydziału nieposiadający stopnia doktora, którzy mają wyznaczonego Uchwałą Rady opiekuna naukowego lub mają otwarty przewód doktorski oraz nie ukończyli 35 roku życia.
 2. Do konkursu na granty habilitacyjne mogą przystąpić wszyscy pracownicy wydziału posiadający stopień doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

§ 4

Ustala się następujący tryb postępowania przy udzielaniu rocznych grantów doktorskich i habilitacyjnych:

 1. Ogłoszenie konkursu grantów doktorskich i habilitacyjnych przez Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu następuje w terminie do 15 kwietnia danego roku.
 2. Wnioski o grant wraz z kalkulacją kosztów na formularzach według wzorów stanowiących załącznik 1 i 2 do niniejszej uchwały należy składać w terminie określonym w ogłoszeniu Dziekana Wydziału.
 3. Oceny merytorycznej składanych wniosków wraz z ustaleniem listy rankingowej dokonuje Wydziałowa Komisja Badań Naukowych. Lista rankingowa jest ustalana na zebraniu Wydziałowej Komisji Badań Naukowych w obecności co najmniej 70% członków komisji. Lista rankingowa ustalana jest dla wniosków spełniających wymogi formalne w głosowaniu tajnym. Członkowie komisji obecni na zebraniu oceniają wnioski w skali od 1 do 10. Przyznane punkty są sumowane z pominięciem najwyższej i najniższej wartości punktowej. Lista rankingowa wniosków jest ustalana w kolejności od najwyższej do najniższej wartości uzyskanej liczby punktów. Oddzielnie sporządza się listę rankingową dla grantów doktorskich i dla grantów habilitacyjnych. Z zebrania sporządza się protokół podpisany przez wszystkich obecnych na zebraniu członków komisji.
 4. Finansowane mogą być wnioski, które otrzymały co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
 5. Podziału środków na granty doktorskie i habilitacyjne dokonuje Dziekan Wydziału w oparciu o ustalone listy rankingowe.
 6. Warunkiem przyjęcia grantów doktorskich jest:
  1) prezentacja uzyskanych wyników z okresu finansowanego w ramach grantu na otwartym zebraniu naukowym zorganizowanym przez Kierownika Studium Doktoranckiego oraz Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Badań Naukowych. W zebraniu powinni uczestniczyć Kierownik Studium Doktoranckiego, opiekunowie lub promotorzy doktorantów, którzy otrzymali granty doktorskie oraz co najmniej 4 członków Wydziałowej Komisji Badań Naukowych;
  2) złożenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego zgodnie ze wzorami przedstawionymi w załącznikach 3 i 4.
 7. Warunkiem przyjęcia grantów habilitacyjnych jest:
  1) prezentacja uzyskanych wyników z okresu finansowanego w ramach grantu na otwartym wydziałowym zebraniu naukowym zorganizowanym przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Badań Naukowych. W zebraniu powinni uczestniczyć wszystkie osoby, które otrzymały granty habilitacyjne oraz co najmniej 6 członków Wydziałowej Komisji Badań Naukowych;
  3) złożenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego zgodnie ze wzorami przedstawionymi w załącznikach 3 i 4.
 8. Zebrania, na których prezentowane są wyniki osiągnięte w ramach grantów doktorskich i habilitacyjnych muszą się odbyć w okresie zimowej przerwy międzysemestralnej.
 9. Przyjęcie sprawozdań odbywa się w głosowaniu tajnym na zebraniu Wydziałowej Komisji Badań Naukowych. Decyzję podejmuje się w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków komisji, bezwzględną większością głosów.

§ 5

Gromadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z grantami doktorskimi oraz habilitacyjnymi należy do obowiązków Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Badań Naukowych oraz Dziekanatu Wydziału.