Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 8/802/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

Na podstawie art. 6. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz § 3. pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 179, poz. 1066, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu upoważnia dziekana wydziału do zgłoszenia wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.