Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 7/802/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie kierunków rozwoju wydziału w latach 2013-2020

W perspektywie roku 2020 Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji powinien, dynamicznie reagując na uwarunkowania wewnętrzne jak i zewnętrzne, utrzymać status interdyscyplinarnej jednostki dydaktycznej i naukowo-badawczej szkolnictwa wyższego. Docelowo powinien zostać nowoczesnym ośrodkiem naukowym z interdyscyplinarnym przyrodniczo-technicznym profilem badawczym w zakresie nauk podstawowych i stosowanych, w kierunkowych dziedzinach badawczych wydziału, otwarty na szeroką współpracę międzynarodową, krajową i regionalną. W ramach strategicznych tematów badań naukowych i prac rozwojowych wydziału na lata 2013-2020 realizowane będą badania w zakresie tematyki ujętej w planach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz programy Unii Europejskiej.

Główne kierunki rozwoju wydziału zgodne są ze strategią rozwoju uczelni i strategią rozwoju województwa dolnośląskiego.

 

I. Główne kierunki działania

 1. Realizowanie w ramach kierunkowych prac badawczych wydziału na lata 2013-2020 następujących tematów:
  – architektura krajobrazu, kształtowanie i ochrona krajobrazu w strefach miejskich i podmiejskich oraz na obszarach wiejskich,
  – bezpieczeństwo i trwałość budowli inżynierskich,
  – monitoring zjawisk przyrodniczych, antropogenicznych z wykorzystaniem technik satelitarnych, geodezyjnych  i fotogrametrycznych oraz kartografii i systemów geoinformatycznych,
  – techniki i technologie zwiększenia sprawności oczyszczania wód podziemnych i rewitalizacja zdegradowanych antropogenicznie zbiorników wodnych,
  – rozpoznanie procesów obiegu wody w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz kształtowanie jakości środowiska,
  – planowanie i gospodarowanie przestrzenia obszarów wiejskich,
  – modelowanie matematyczne procesów przyrodniczych,
  – innowacyjna gospodarka wodna w zlewni jako element systemowej koncepcji zrównoważonego rozwoju.
  Poza powyższymi głównymi kierunkami prac badawczych jednostki mogą prowadzić badania w innych obszarach nauk reprezentowanych na wydziale, szczególnie nauk matematycznych i nauk o sztuce.
 2. Dostosowanie struktury organizacyjnej wydziału do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 3. Opracowanie jednolitego i przejrzystego systemu motywacji finansowej pracowników ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników naukowych na podstawie zweryfikowanych i poprawionych kryteriów zatrudniania i nagradzania na poszczególnych stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 4. Podniesienie międzynarodowej konkurencyjności badań prowadzonych na wydziale. Pracownicy wydziału powinni podtrzymywać i rozwijać kontakty międzynarodowe poprzez udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz uczestniczyć poprzez swoje publikacje w międzynarodowym obiegu informacji.   
 5. Odbycie przez każdego młodego pracownika wydziału do 2020 r. naukowego stażu zagranicznego.
 6. Pozyskiwanie przez każdą jednostkę funduszy na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
 7. Uruchomienie studiów drugiego stopnia na wszystkich kierunkach studiów.
 8. Zmiana sposobu finansowania kosztów eksploatacyjnych infrastruktury (mediów) wydziałów w ramach uczelni oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych w ramach wydziału z uwzględnieniem algorytmu podziału środków MNiSW.

 

II. Zadania wydziału w zakresie badań i rozwoju kadry naukowej

 

Lp.

zadania

odpowiedzialny termin realizacji
1 utworzenie wydziałowego programu badawczego w zlewni zbiornika Mściwojów na cieku Wierzbiak realizowanego poprzez modernizację stacji dydaktyczno-badawczej Mściwojów, w tym:
– przejęcie na podstawie porozumienia budynku Wodomistrzówki od WZMiUW we Wrocławiu
Warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.
dziekan,
kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownictwo stacji, kierownik programu
2016
2 powołanie we współpracy z zagranicznymi partnerami umów bilateralnych międzynarodowych konsorcjów naukowych dla opracowania co najmniej 2 wniosków badawczych na konkursy europejskie koordynatorzy umów międzynarodowych 2015
3 złożenie wniosku o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia dziekan,
dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
2013
4 złożenie wniosku o uzyskanie nowych uprawnień do nadawania stopnia doktora dziekan,
kierownicy jednostek organizacyjnych
2020
5. podniesienie rangi Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP Wrocław-Swojec poprzez przekształcenie w jednostkę wydziałową pod opieką naukową Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska dziekan,
dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska
2013

 

III. Zadania wydziału w zakresie rozwoju działalności dydaktycznej

 

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1 wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji i Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale wszyscy pracownicy ciągły proces
2 powoływanie nowych kierunków i specjalności wynikających z zapotrzebowania społecznego prodziekani ciągły proces
3 aktywizowanie rozwoju kadry dydaktycznej dla zapewnienia minimum kadrowego na I, II i III stopniu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na wydziale dziekan,
kierownicy jednostek organizacyjnych
ciągły proces
4 zorganizowanie specjalistycznych kursów  jako alternatywa dla studiów podyplomowych prodziekani, pracownicy wydziału w CKU ciągły proces

 

IV. Zadania Wydziału w zakresie modernizacji, remontów i inwestycji

 

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1 budowa budynku Centrum Geo-Info-Hydro dla wydziału (zadanie realizowane ze środków zewnętrznych) dziekan,
pełnomocnik dziekana ds. budowy centrum
2013-2015
2. budowa budynku gospodarczego Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP Wrocław-Swojec dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska 2016
3. Dydaktyczna Stacja Geodezji w Pawłowicach – przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie sprzętowe dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki 2016
4. Dydaktyczna Stacja Architektury Krajobrazu w Pawłowicach – przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie sprzętowe dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu 2017
5. Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Samotworze (zadanie realizowane w znacznej części ze środków zewnętrznych) dziekan,
kierownik ośrodka
2016