Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Strategia Wydziału

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
DO 2030

 

Wprowadzenie

Strategia Rozwoju Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji jest spójna ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2030 roku.

Dokument nawiązuje, w zakresie kształcenia, do Strategii Rozwoju Wydziału na lata 2013-2020, przyjętej Uchwałą nr 30/807/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2013 r.

W 2020 roku przeprowadzono przegląd realizacji zamierzeń strategicznych Wydziału w zakresie dydaktyki ujętych w poprzednim dokumencie strategii do roku 2020.

Spośród głównych kierunków działań w pełni zrealizowano zamierzenia polegające na:

 1. Uruchomieniu studiów drugiego stopnia na kierunkach: gospodarka przestrzenna oraz inżynieria bezpieczeństwa, przez co kształcenie na poziomie magisterskim realizowane są obecnie na wszystkich kierunkach studiów;
 2. Budowie budynku Centrum Geo-Info-Hydro dla potrzeb Wydziału (zadanie zrealizowane ze środków zewnętrznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE);
 3. Wdrożeniu Krajowych Ram Kwalifikacji i Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale, a od 2020 roku wdrożono Polską Ramę Kwalifikacji;
 4. Powołaniu nowych specjalności na prowadzonych kierunkach studiów:
  • studia polsko-chińskie na II stopniu kierunku architektura krajobrazu w specjalności „Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape” (obecnie kierunek studiów II stopnia),
  • specjalność „Architektura zielni we wnętrzach” na I stopniu kierunku architektura krajobrazu,
  • specjalność „Zagospodarowanie wód opadowych” na II stopniu kierunku inżynieria i gospodarka wodna,
  • specjalność „Geodezja satelitarna” na II stopniu kierunku geodezja i kartografia,
  • specjalności „Śródlądowe drogi wodne” i „Gospodarka wodna” na I stopniu kierunku inżynieria i gospodarka wodna.
 5. Rozpoczęciu organizacji szkół letnich (w tym np. Szkoła Letnia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku budownictwo).

W zawiązku ze zmianami w otoczeniu strategicznym Uczelni i Wydziału zrezygnowano z realizacji następujących zadań:

 1. Dydaktyczna Stacja Geodezji w Pawłowicach – decyzją władz uczelni ośrodek w Pawłowicach przekształcono w Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice, planuje się umiejscowienie tam również Centrum Produktu Regionalnego;
 2. Dydaktyczna Stacja Architektury Krajobrazu w Pawłowicach – decyzją władz uczelni ośrodek w Pawłowicach przekształcono w Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice, planuje się umiejscowienie tam również Centrum Produktu Regionalnego;
 3. Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Samotworze - wobec nie uzyskania dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych nieruchomość została sprzedana.

Diagnoza

Od 1951 roku struktura, profil badawczy oraz oferta dydaktyczna Wydziału nieustannie ulegały przeobrażeniom w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne oraz potrzeby gospodarki kraju i regionu. W następstwie modernizacji studiów i zmiany profilu badań dokonywano też zmian nazw niektórych jednostek organizacyjnych. Aktualnie działalność naukowo-dydaktyczną na Wydziale prowadzi 7 jednostek organizacyjnych:

 • Instytut Architektury Krajobrazu
 • Instytut Budownictwa
 • Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Katedra Matematyki

oraz Dziekanat z Biurem Programów Międzynarodowych i Krajowych i Biblioteka- Czytelnia Wydziałowa.

W jednostkach organizacyjnych przypisanych dydaktycznie do Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji zatrudnionych jest ogółem (stan na 31 grudnia 2019 r.) 208 pracowników, w tym: 175 nauczycieli akademickich (139 badawczo-dydaktycznych i 36 dydaktycznych) oraz 33 pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych.

Kształcenie studentów na studiach stacjonarnych odbywa się na ośmiu kierunkach studiów (w tym na jednym w języku angielskim):

 • architektura krajobrazu, studia I stopnia (2 specjalności) i II stopnia (1 specjalność),
 • landscape architecture – studia II stopnia w języku angielskim w ramach umowy z Uniwersytetem Rolniczym w Changsha, Chiny (1 specjalność, podwójny dyplom),
 • budownictwo, studia I stopnia i II stopnia (1 specjalność),
 • geodezja i kartografia, studia I stopnia (3 specjalności) oraz studia II stopnia (4 specjalności),
 • gospodarka przestrzenna, studia I stopnia i II stopnia (2 specjalności),
 • inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia i II stopnia (2 specjalność),
 • inżynieria i gospodarka wodna, studia I stopnia (2 specjalności) i II stopnia (3 specjalności),
 • inżynieria środowiska, studia I stopnia i II stopnia (3 specjalności).

Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych odbywa się na jednym kierunku studiów: budownictwo, ze studiami I stopnia.

W ramach 4-letnich studiów doktoranckich na Wydziale jest kontynuowane kształcenie w dwóch dyscyplinach poprzedniego wykazu dyscyplin naukowych: ochrona i kształtowanie środowiska (nauki rolnicze) oraz geodezja i kartografia (nauki techniczne). Stopnie naukowe doktora nadawane są już w nowych dyscyplinach – odpowiednio: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz inżynieria lądowa i transport (obie nauki inżynieryjno-techniczne). Studia doktoranckie kontynuowane są na III i IV roku studiów, od 2019 roku kształcenie nowych doktorantów odbywa się w uczelnianej międzynarodowej szkole doktorskiej.

Na koniec 2019 roku na Wydziale studiowało 2010 studentów, 1837 studentów studiów stacjonarnych oraz 173 studentów studiów niestacjonarnych. Wydział prowadzi aktywną działalność w zakresie kształcenia ustawicznego. W 2020 roku uruchomiono XXXIX edycję studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” (40 uczestników). W 2020 roku uruchomiono studia podyplomowe „Śródlądowe drogi wodne”, obecnie trwają przygotowania do pierwszego naboru uczestników.

W najbliższym okresie planuje się utworzenie kierunku hydroinformatyka, przygotowującego kompetentne kadry dla nowoczesnego, na miarę XXI wieku, zarządzania zasobami wodnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Kierunek uzyskał już pozytywną opinię Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

Baza dydaktyczno-naukowa Wydziału obejmuje: 4 sale wykładowe, 14 sal ćwiczeniowych, 20 laboratoriów i pracowni. W 2015 roku w Centrum Geo-Info-Hydro powstały następujące pracownie i laboratoria: laboratorium szaty roślinnej, laboratorium światła i fotografii, pracownia malarstwa i rzeźby, pracownia dendroklimatologii, laboratorium badań środowiskowych, pracownia projektowa gospodarki przestrzennej, laboratorium komputerowe katastru, laboratorium komputerowe budownictwa, 2 laboratoria inżynierii bezpieczeństwa, multilaboratorium geodezyjne, w skład którego wchodzą: laboratorium technologii geodezyjnych, laboratorium teledetekcji, skaningu laserowego i modelowania 3D, laboratorium monitoringu geodezyjnego oraz pracownia Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych (CMPH). W 2020 roku powstało laboratorium instalacji sanitarnych w budynku C-2. Ponadto do dyspozycji Wydziału, dla realizacji zajęć dydaktycznych, corocznie przydzielane są sale z bazy dydaktyczno-naukowej innych Wydziałów i jednostek pozawydziałowych uczelni. Wydział przeznaczył w ostatnich latach znaczne środki na komputeryzację, co umożliwia studentom zapoznanie się, naukę i opanowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających pracę, a także umożliwia prawidłową realizację treści kształcenia, zajęć praktycznych oraz zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności deklarowanych w celach i efektach kształcenia. Studenci mogą korzystać, w ramach pracy własnej, z ww. laboratoriów w okresie, kiedy nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczne. Wydział posiada duże doświadczenia w zakresie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. Wydział realizuje wyznaczone cele strategiczne w zakresie podnoszenia jakości kształcenia poprzez ciągłą modernizację bazy laboratoryjnej i wyposażenia w nowoczesną aparaturę badawczo-dydaktyczną.

W 2020 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powołano na każdym wydziale Wiodące Zespoły Dydaktyczne (WZD), których rolą jest podejmowanie działań w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego. WZD realizować będą następujące zadania:

a) interdyscyplinarna współpraca dydaktyczna;
b) utrzymanie wysokiego poziomu dydaktycznego;
c) umiędzynarodowienie studiów;
d) rozwijanie współpracy dydaktycznej z uczelniami w Polsce i za granicą;
e) intensywne pozyskiwania środków zewnętrznych na działania o charakterze dydaktycznym i edukacyjnym.

Matryca SWOT

Czynniki wewnętrzne Mocne strony

Interdyscyplinarny charakter Wydziału, zarówno w wymiarze badawczym jak i dydaktycznym

Pozytywny wizerunek Wydziału wynikający z wieloletniej tradycji i bogatego doświadczenia

Wysoko wyspecjalizowana kadra i uznane autorytety naukowe

Nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i socjalna

Ugruntowana pozycja Wydziału w dziedzinie badań stosowanych na rzecz gospodarki narodowej i regionu

Szeroka współpraca z podmiotami gospodarczymi

Rosnąca aktywność naukowa studentów w ramach Studenckich Kół Naukowych

Rosnący udział studentów w realizacji projektów badawczych i prac badawczo-rozwojowych

Położenie geograficzne i dobra lokalizacja w mieście

Słabe strony

Zbyt duże grupy ćwiczeniowe (projektowe, laboratoryjne i audytoryjne), utrudniające kontakt osobisty ze studentem i indywidualizacji kształcenia

Niewystarczający udział przedstawicieli wydziału w centralnych jednostkach zarządzających badaniami i edukacją na poziomie akademickim

Prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmowanie innych form zatrudnienia poza uczelnią przez pracowników, jeśli wywiera to negatywny wpływ na efektywną pracę naukową i dydaktyczną

Brak pełnego przystosowania budynków Wydziału dla osób niepełnosprawnych
Czynniki zewnętrzne Szanse

Możliwość udziału studentów w międzynarodowych projektach badawczych

Planowany wzrost nakładów na rozwój innowacyjnej gospodarki

Wzrost rangi i znaczenia kształcenia kadry inżynierskiej

Możliwość udziału w realizacji strategii rozwoju regionalnego

Przychylność władz lokalnych i regionalnych

Rozwój technik i narzędzi informatycznych kształcenia na odległość
Zagrożenia

Niż demograficzny, zmniejszająca się liczba kandydatów na studia

Konkurencyjność innych uczelni o zbliżonym profilu kształcenia

Niski poziom finansowania nauki i edukacji przez państwo

Niski poziom kształcenia przed akademickiego

Biurokratyzacja i niestabilność uwarunkowań prawnych

Wysokie koszty utrzymania infrastruktury dydaktycznej, zwłaszcza koszty zakupu licencji na oprogramowanie niezbędne dla realizacji procesu dydaktycznego

Obecne i przyszłe utrudnienia związane z pandemiami typu Covid19

Misja

Wydział podejmuje misję prowadzenia interdyscyplinarnych, przyrodniczo-technicznych badań naukowych oraz kształcenia studentów na wysokim poziomie, kompetencji praktycznych oraz postaw obywatelskich i społecznych. Wydział podejmuje działania edukacyjne na rzecz racjonalnego wykorzystania, przekształcania, monitorowania zasobów środowiska przyrodniczego, ochrony środowiska i zasobów naturalnych jak również zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wizja

W 2030 roku Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ma status interdyscyplinarnej jednostki dydaktycznej szkolnictwa wyższego na poziomie akademickim (uniwersyteckim), wpisującej się w model nowoczesnego uniwersytetu trzeciej generacji, włączonego w system gospodarczy regionu i zajmującego pozycję lidera innowacji i transferu wiedzy. Wydział jest nowoczesną jednostką akademicką o interdyscyplinarnym przyrodniczo-technicznym profilu badawczym, otwartą na szeroką współpracę międzynarodową, krajową i regionalną. Dynamicznie reaguje na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne jak i zewnętrzne oraz współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stale doskonali obszary swojej działalności.

Wydział jest jednostką atrakcyjną dla studentów, poszukującą talentów i z pasją rozwijającą kreatywność i wiedzę, kształcącą wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy, dysponującą nowoczesnym zapleczem badawczym, dydaktycznym i socjalnym dla studentów, zapewniającą studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym warunki umożliwiające mobilność krajową i zagraniczną, posiadającą atrakcyjną ofertę dydaktyczną do polskich i zagranicznych studentów oraz oferującą kształcenie przez całe życie, podejmującą działania na rzecz integracji wrocławskiego środowiska akademickiego poprzez realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych.

Cele strategiczne Wydziału

 1. Poprawa jakości kształcenia oraz warunków studiowania.
 2. Umiędzynarodowienie kształcenia.
 3. Dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych wymagań gospodarki i rynku pracy.
 4. Promocja i budowanie dobrych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Główne kierunki działania

 1. Tworzenie i upowszechnienie atrakcyjnej dla cudzoziemców oferty studiów anglojęzycznych zgodnej z międzynarodowymi trendami i oczekiwaniami kandydatów;
 2. Rozwój programów kształcenia prowadzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi, w tym zwiększenie oferty wspólnych/podwójnych dyplomów;
 3. Pozyskanie akredytacji międzynarodowych dla najlepszych kierunków studiów;
 4. Tworzenie systemu wspierającego udział pracowników jednostek Wydziału w międzynarodowych i krajowych programach edukacyjnych, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych we współpracy z WZD;
 5. Wspieranie w programach zewnętrznych adresowanych do studentów, np. magistrant wdrożeniowy, Young Minds, Diamentowy Grant, stypendia ministra dla studentów itp.;
 6. Wspieranie studentów i kadry dydaktycznej w wyjazdach naukowo-dydaktycznych za granicę oraz powrotach do Polski;
 7. Systematyczne dostosowywanie oferty studiów do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego;
 8. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 9. Doskonalenie kształcenia zgodnego z profilem naukowo-badawczym uczelni poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod kształcenia (np. project-based teaching, blended learning, tutoring);
 10. Dostosowanie obsługi administracyjnej do potrzeb studentów krajowych i zagranicznych;
 11. Rozwijanie usług edukacyjnych dla dorosłych, wspierających uczenie się przez całe życie oraz akumulowanie osiągnięć zgodnie z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji;
 12. Optymalizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów edukacyjnych oraz doskonalenie przebiegu ich realizacji i utrzymania trwałości we współpracy z WZD;
 13. Wzrost aktywności społeczności akademickiej studentów oraz zróżnicowanie jej formy w zakresie działalności społecznej, artystycznej, sportowej, biznesowej itp.
 14. Wzrost aktywności całej społeczności akademickiej Wydziału w zakresie promocji prowadzonych kierunków studiów i specjalności, m.in. poprzez udział w konferencjach i imprezach promocyjnych (GIS-Day, Dzień Wody, Dni Nauki itp.)

Program działań

Działalność dydaktyczna

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale poprzez nowe metody kształcenia wszyscy pracownicy ciągły proces
2 Powoływanie nowych kierunków i specjalności wynikających z zapotrzebowania społecznego dziekan, prodziekani ciągły proces
3 Rozszerzenie oferty kursów prowadzonych w języku angielskim na wszystkich kierunkach studiów wszyscy pracownicy 2028
4 Utworzenie wydziałowej platformy nauczania zdalnego Dziekan, prodziekani, WZD 2024
5 Aktywizowanie rozwoju kadry dydaktycznej w celu zapewnienia wysokokwalifikowanej obsady kadrowej na I i II stopniu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na Wydziale dziekan,
kierownicy jednostek organizacyjnych, WZD
ciągły proces
6 Organizowanie specjalistycznych kursów; studiów podyplomowych i szkół letnich prodziekani, kierownicy j. o. ciągły proces
7 Pozyskiwanie partnerów otoczenia społeczno-gospodarczego (firm oraz organów administracji publicznej) współpracujących w zakresie dydaktyki kierownicy specjalności, WZD proces ciągły

Rozwój infrastruktury

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1 Modernizacja i dostosowanie budynków C1, C2 i C4 do wymagań osób niepełnosprawnych Seniorzy budowy / Dziekan 2024
2 Modernizacja Laboratorium Wodnego im. Prof. Juliana Wołoszyna Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska 2022
3 Utworzenie badawczo-dydaktycznego Laboratorium Teledetekcji Środowiskowej Dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki 2024
4 Utworzenie badawczo-dydaktycznego Laboratorium Modelowania Procesów Środowiskowych Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska przy wsparciu Dziekana Wydziału 2024
5 Utworzenie Pracowni Inżynierii Ekologicznej Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu 2021
6 Utworzenie „School of Art.” Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu 2024
7 Utworzenie Pracowni Audiosfery i Akustyki Środowiska Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej / Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska 2024

Mierniki realizacji celów strategicznych

 • Liczba kandydatów na studia na kierunkach prowadzonych na wydziale
 • Liczba studentów zagranicznych
 • Liczba obcokrajowców w kadrze naukowo-dydaktycznej
 • Liczba godzin zajęć prowadzonych w j. angielskim
 • Średnia ocena punktowa nauczyciela akademickiego, pracowników dziekanatu i infrastruktury dydaktycznej dokonywana przez studentów
 • Liczba realizowanych w jednostce projektów badawczych z udziałem studentów
 • Liczba wspólnych publikacji studentów i pracowników
 • Liczba i wartość pozyskanych projektów dydaktycznych finansowanych ze środków zewnętrznych

Środki realizacji

W ramach strategicznych tematów badań naukowych i prac rozwojowych Wydziału realizowane będą badania w zakresie tematyki ujętej w planach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w konkursach ogłaszanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz programy Unii Europejskiej. Działalność dydaktyczna i naukowa w znacznej części jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach subwencji i innych form finansowania uczelni.