Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Strategia Wydziału


 

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU DO 2020

 

Wprowadzenie

Strategia Rozwoju Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji jest spójna ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku. Dokument sporządzono z uwzględnieniem uchwały nr 7/802/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie kierunków rozwoju wydziału w latach 2013-2020 i jest zgodny ze strategią rozwoju województwa dolnośląskiego. Niniejszy projekt stanowi próbę podsumowania dotychczasowej dyskusji nt. perspektyw rozwojowych Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

 

Diagnoza

Od 1945 roku struktura, profil badawczy oraz oferta dydaktyczna Wydziału nieustannie ulegały przeobrażeniom w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne oraz potrzeby gospodarki kraju i regionu. W następstwie modernizacji studiów i zmiany profilu badań dokonywano też zmian nazw niektórych jednostek organizacyjnych. Po reorganizacji w latach 2005-2009 aktualnie na wydziale funkcjonuje 7 jednostek organizacyjnych. Obecnie w skład Wydziału wchodzi 5 instytutów i 2 katedry:

 • Instytut Architektury Krajobrazu
 • Instytut Budownictwa
 • Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Katedra Matematyki

oraz Dziekanat, Biblioteka Wydziałowa, stacje badawczo-dydaktyczne Ośrodek Edukacji Ekologicznej (Samowtór), Obserwatorium Agro-Hydrometeorologii (Swojec) oraz Wydziałowe Laboratorium Technologii Wody i Ścieków.

Na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji zatrudnionych jest ogółem 252 pracowników, w tym: 194 nauczycieli akademickich oraz 58 pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
 • stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
 • stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Na Wydziale realizowane są następujące tematy badań naukowych i prac rozwojowych:

 • Inżynieria, kształtowanie i ochrona środowiska w warunkach zrównoważonego rozwoju.
 • Modelowanie procesów hydrologicznych i hydraulicznych.
 • Procesy obiegu wody w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz kształtowanie jakości środowiska.
 • Monitoring zjawisk naturalnych i antropogenicznych z wykorzystaniem technik satelitarnych, geodezyjnych i fotogrametrycznych oraz kartografii i systemów geoinformatycznych.
 • Inżynieria, kształtowanie i ochrona krajobrazu.
 • Planowanie i gospodarowanie przestrzenią obszarów wiejskich.
 • Bezpieczeństwo i trwałość budowli.
 • Kształtowanie ilości i jakości zasobów wodnych oraz ich optymalne wykorzystanie.

Wydział w ramach działalności statutowej realizuje także tematy w zakresie geometrii różniczkowej, statystyki matematycznej, malarstwa i rzeźby.

Kształcenie studentów na studiach stacjonarnych odbywa się na siedmiu kierunkach studiów:

 • architektura krajobrazu, studia I stopnia i II stopnia,
 • budownictwo, studia I stopnia i II stopnia z czterema specjalnościami,
 • geodezja i kartografia, studia I stopnia z dwiema specjalnościami oraz studia II stopnia z trzema specjalnościami,
 • gospodarka przestrzenna, studia I stopnia,
 • inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia,
 • inżynieria i gospodarka wodna, studia I i II stopnia,
 • inżynieria środowiska, studia I stopnia i II stopnia z pięcioma specjalnościami.

Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych odbywa się również na siedmiu kierunkach studiów:

 • architektura krajobrazu, ze studiami I i II stopnia,
 • budownictwo, ze studiami I i II stopnia,
 • geodezja i kartografia, ze studiami I i II stopnia,
 • gospodarka przestrzenna, ze studiami I stopnia,
 • inżynieria bezpieczeństwa, ze studiami I stopnia,
 • inżynieria i gospodarka wodna ze studiami I i II stopnia,
 • inżynieria środowiska, ze studiami I i II stopnia.

W ramach 4-letnich studiów doktoranckich na Wydziale jest prowadzone kształcenie w dwóch dyscyplinach: ochrona i kształtowanie środowiska (nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne) oraz geodezja i kartografia (nauki techniczne).

W 2012 roku na Wydziale studiowało 2536 studentów studiów stacjonarnych oraz 1300 studentów studiów niestacjonarnych. Wydział prowadzi aktywną działalność w zakresie kształcenia ustawicznego. W 2012 roku uruchomiono XXXI studia podyplomowe z Wyceny nieruchomości (liczba uczestników 101) oraz VI studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie (liczba uczestników 41).

Baza dydaktyczno-naukowa wydziału obejmuje: 10 sal wykładowych, 11 sal ćwiczeniowych, 12 laboratoriów i pracowni. Ponadto do dyspozycji Wydziału, dla realizacji zajęć dydaktycznych, corocznie przydzielane są sale z bazy dydaktyczno-naukowej innych wydziałów i jednostek pozawydziałowych uczelni. Wydział przeznaczył w ostatnich latach znaczne środki na komputeryzację, co umożliwia studentom zapoznanie się, naukę i opanowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających pracę, a także umożliwia prawidłową realizację treści kształcenia, zajęć praktycznych oraz zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności deklarowanych w celach i efektach kształcenia. Studenci mogą korzystać, w ramach pracy własnej, z ww. laboratoriów w okresie, kiedy nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczne. Wydział posiada duże doświadczenia w zakresie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. Wydział realizuje wyznaczone cele strategiczne poprzez modernizację laboratoriów naukowych. Obecnie trwają prace nad budową Centrum Geo-Info-Hydro, mającym podnieść jakość prowadzonych badań oraz stanowić bazę dydaktyczno–naukową dla potrzeb kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

 

Misja

Wydział podejmuje misję prowadzenia interdyscyplinarnych, przyrodniczo-technicznych badań naukowych oraz kształcenia studentów na wysokim poziomie, kompetencji praktycznych oraz podstaw obywatelskich i społecznych. Wydział podejmuje działania na rzecz racjonalnego wykorzystania, przekształcania, monitorowania oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych jak również zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Wizja

W 2020 roku Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ma status interdyscyplinarnej jednostki dydaktycznej i naukowo-badawczej szkolnictwa wyższego. Wydział jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim o interdyscyplinarnym przyrodniczo-technicznym profilu badawczym, otwartym na szeroką współpracę międzynarodową, krajową i regionalną. Dynamicznie reaguje na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne jak i zewnętrzne oraz współpracuje z otoczeniem gospodarczym i kulturalnym; stale doskonali obszary swojej działalności.

 

Cele strategiczne Wydziału

 1. Umiędzynarodowienie i poprawa jakości innowacyjnych badań naukowych.
 2. Ciągła poprawa jakości kształcenia i warunków studiowania.
 3. Dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań gospodarki i rynku pracy.
 4. Rozwój, integracja i umiędzynarodowienie kadry naukowo-dydaktycznej.
 5. Promocja i budowanie dobrych relacji z otoczeniem.

 

Główne kierunki działania

 1. Realizowanie w ramach kierunkowych prac badawczych wydziału na lata 2013-2020 następujących tematów:
  • architektura krajobrazu, kształtowanie i ochrona krajobrazu w strefach miejskich i podmiejskich oraz na obszarach wiejskich,
  • bezpieczeństwo i trwałość budowli inżynierskich,
  • monitoring zjawisk przyrodniczych i antropogenicznych z wykorzystaniem technik satelitarnych, geodezyjnych i fotogrametrycznych oraz kartografii i systemów geoinformatycznych,
  • techniki i technologie zwiększenia sprawności oczyszczania wód podziemnych i rewitalizacja zdegradowanych antropogenicznie zbiorników wodnych,
  • rozpoznanie procesów obiegu wody w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz kształtowanie jakości środowiska,
  • planowanie i gospodarowanie przestrzenią obszarów wiejskich i miejskich,
  • modelowanie matematyczne procesów przyrodniczych,
  • innowacyjna gospodarka wodna w zlewni jako element systemowej koncepcji zrównoważonego rozwoju.
  Poza powyższymi głównymi kierunkami prac badawczych jednostki mogą prowadzić badania w innych obszarach nauk reprezentowanych na wydziale, szczególnie nauk matematycznych i nauk o sztuce.
 2. Dostosowanie struktury organizacyjnej wydziału do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 3. Opracowanie jednolitego i przejrzystego systemu motywacji finansowej pracowników ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników naukowych na podstawie zweryfikowanych i poprawionych kryteriów zatrudniania i nagradzania na poszczególnych stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 4. Podniesienie międzynarodowej konkurencyjności badań prowadzonych na wydziale. Pracownicy wydziału powinni podtrzymywać i rozwijać kontakty międzynarodowe poprzez udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz uczestniczyć poprzez swoje publikacje w międzynarodowym obiegu informacji.
 5. Odbycie przez każdego młodego pracownika wydziału do 2020 r. naukowego stażu zagranicznego.
 6. Pozyskiwanie przez każdą jednostkę funduszy na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
 7. Uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunkach: gospodarka przestrzenna oraz inżynieria bezpieczeństwa.
 8. Zmiana sposobu finansowania kosztów eksploatacyjnych infrastruktury (mediów) wydziałów w ramach uczelni oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych w ramach wydziału z uwzględnieniem algorytmu podziału środków MNiSW.
 9. Poszerzanie oferty kursów prowadzonych w systemie kształcenia na odległość oraz rozszerzenie form kształcenia ustawicznego
 10. Rozwijanie współpracy z otoczeniem gospodarczym i samorządami w celu realizacji umów badawczo-wdrożeniowych oraz powołanie zespołu (tzw. Rady Biznesu), którego celem będzie wypracowanie konkretnych propozycji współpracy
 11. Usprawnienie procesu zarządzania i wdrożenie systemu kontroli zarządczej, w tym procedur monitorujących i kontrolnych (budowa wydziałowego systemu wymiany informacji naukowej, ewaluacji i raportowania)

 

Program działań

Badania i rozwój kadry naukowej

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1. Utworzenie wydziałowego programu badawczego w zlewni wybranej rzeki obszaru Dolnego Śląska.
Warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.
dziekan,
kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownictwo stacji, kierownik programu

2016

2. Powołanie we współpracy z zagranicznymi partnerami umów bilateralnych międzynarodowych konsorcjów naukowych dla opracowania co najmniej 2 wniosków badawczych na konkursy europejskie koordynatorzy umów międzynarodowych

2015

3. Złożenie wniosku o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia dziekan,
dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki

2013

4. Złożenie wniosku o uzyskanie nowych uprawnień do nadawania stopnia doktora dziekan,
kierownicy jednostek organizacyjnych
2020
5. Podniesienie rangi Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP Wrocław-Swojec poprzez przekształcenie w jednostkę wydziałową pod opieką naukową Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska dziekan,
dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska

2013

 

Działalność dydaktyczna

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1 Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji i Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale wszyscy pracownicy ciągły proces
2 Powoływanie nowych kierunków i specjalności wynikających z zapotrzebowania społecznego prodziekani ciągły proces
3 Aktywizowanie rozwoju kadry dydaktycznej dla zapewnienia minimum kadrowego na I, II i III stopniu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na wydziale dziekan,
kierownicy jednostek organizacyjnych
ciągły proces
4 Zorganizowanie specjalistycznych kursów jako alternatywa dla studiów podyplomowych prodziekani, pracownicy wydziału w CKU ciągły proces
5 Pozyskiwanie firm obejmujących patronat nad specjalnościami oraz umowy o partnerstwie w tym zakresie kierownicy specjalności proces ciągły

 

Infrastruktura

Lp. zadania odpowiedzialny termin realizacji
1. Budowa budynku Centrum Geo-Info-Hydro dla wydziału (zadanie realizowane ze środków zewnętrznych) dziekan,
pełnomocnik dziekana ds. budowy centrum
2013-2015
2. Budowa budynku Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP Wrocław-Swojec – II etap dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska 2016
3. Dydaktyczna Stacja Geodezji w Pawłowicach – przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie sprzętowe dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki 2016
4. Dydaktyczna Stacja Architektury Krajobrazu w Pawłowicach – przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie sprzętowe dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu 2017
5. Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Samotworze (zadanie realizowane w znacznej części ze środków zewnętrznych) dziekan,
kierownik ośrodka
2016
6 Przygotowanie założeń inwestycji na lata 2016-2020 w zakresie tworzenia Dolnośląskiego Centrum Badań Środowiska Przyrodniczego dziekan,
kierownicy jednostek
2016
7. Laboratorium Fizyki Gleb i Modelowania Procesów Środowiskowych – wyposażenie sprzętowe dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska 2014

 

Mierniki realizacji celów strategicznych

 • Liczba studentów zagranicznych
 • Liczba obcokrajowców w kadrze naukowo-dydaktycznej
 • Liczba godzin zajęć prowadzonych w j. angielskim
 • Średnia ocena punktowa pracownika dokonywana przez studentów
 • Liczba realizowanych w jednostce projektów badawczych
 • Liczba projektów badawczych realizowanych we współpracy z ośrodkami zagranicznym
 • Liczba projektów badawczych realizowanych we współpracy z ośrodkami z regionu
 • Liczba artykułów w czasopismach zagranicznych do liczby zatrudnionych na etacie naukowym i naukowo-dydaktycznym
 • Liczba punktów za publikacje wyróżnione w Journal Citation Reports na 1 zatrudnionego na etacie naukowo/dydaktycznym
 • Liczba samodzielnych pracowników nauki

 

Środki realizacji

W ramach strategicznych tematów badań naukowych i prac rozwojowych wydziału na lata 2013-2020 realizowane będą badania w zakresie tematyki ujętej w planach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz programy Unii Europejskiej. Działalność dydaktyczna i naukowa jest finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.