Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 76/810/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

Na podstawie art. 62. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 75 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 1 ust. 3 lit. j. Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego wprowadzonego uchwałą nr 36/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zmienionego uchwałą nr 34/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. inż. Edwarda Osady na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.