Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 94/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie walidacji kierunkowych efektów kształcenia

Na podstawie § 13 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego w dniu 24 lutego 2012 r. z późn. zm.

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu realizując zadania uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia określone zarządzeniem nr 159/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 października 2013 r. uchwala, że na wydziale walidacja kierunkowych efektów kształcenia przeprowadzana jest po zakończeniu cyklu stanowiącego pierwszy, drugi lub trzeci stopień kształcenia.

§2

Za walidację kierunkowych efektów kształcenia odpowiedzialny jest dziekan.

§3

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014.