Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 95/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie wniosku o uruchomienie kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku gospodarka przestrzenna

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.10.2013 r. oraz Regulaminu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu §2, ust. 2,

§1

Rada Wydziału pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie uruchomienia studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku gospodarka przestrzenna

§2

Kształcenie realizowane będzie na dwóch specjalnościach:

  • zarządzanie przestrzenią,
  • rynek nieruchomości.

§3

Pierwszy nabór na studia stacjonarne przeprowadzony zostanie w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.