Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 96/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie określenia zasad rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Na podstawie § 105, ust.1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§1

  1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:
    a) z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych (przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, matematyka, fizyka, socjologia) - niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym; pozwalające na prawidłowe kształtowanie przestrzeni zgodnie wymogami środowiskowymi i potrzebami rozwoju cywilizacyjnego;
    b) z zakresu przedmiotów technicznych (urbanistyka, planowanie przestrzenne, geograficzne systemy informacji przestrzennej) - służące do przeprowadzania studiów i analiz przestrzennych, pozwalające kształtować ład przestrzenny i opracowywać dokumenty planistyczne,
    c) z zakresu przedmiotów ekonomicznych (ekonomia, ekonomika miast i regionów, strategia rozwoju gminy) - służące przeprowadzaniu analiz społeczno-gospodarczych, definiowaniu celów rozwojowych i programowaniu polityki rozwojowej.
  2. Osoba, która w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskała części wymaganych kompetencji, może być przyjęta na studia drugiego stopnia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakującego zakresu wiedzy i umiejętności przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

§2

  1. Pozostałe warunki rekrutacji określają uchwały Senatu: Uchwała nr 41/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014, załącznik 2 oraz Uchwała nr 36 /2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2014/2015, załącznik 2.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.