Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 101/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie nadania dr inż. arch. Eleonorze Gonda-Soroczyńskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz.572, ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) i ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455) oraz Regulaminu Rady Wydziału §2, ust. 3

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Nadaje dr inż. arch. Eleonorze Gonda – Soroczyńskiej stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.