Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 104/813/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.12.2013 r.

w sprawie nadania mgr inż. Magdalenie Fitrzyk stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. nr 84, poz. 455 z późn. zm.) oraz art. 14 ust 2 pkt 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65, poz. 595)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Podejmuje uchwałę o nadaniu mgr inż. Magdalenie Fitrzyk stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografii, specjalność teledetekcja.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.