Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 105/813/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.12.2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia „Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec” ze struktury Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska i przekształcenia go w jednostkę wydziałową Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia. 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 25 ust. 6 i § 26 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o wyłączenie „Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec” ze struktury Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska i przekształcenie go w jednostkę wydziałową Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się dziekanowi Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.