Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Józef Sasik

 

Józef Sasik

 

Prof. dr hab. inż. Józef Sasik urodził się 21 grudnia 1948 roku w Bełchatowie. Szkołę podstawową, a następnie liceum ogólnokształcące w Bełchatowie ukończył w 1966 r. W latach 1966–1968 był słuchaczem w Pomaturalnym Technikum Melioracji Wodnych w Kluczborku. W 1973 r., po ukończeniu studiów na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskał dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1982 roku na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy „Określenie bilansu wodnego stawu rybnego w Zakładzie Produkcji Rybackiej Stawno”, natomiast tytuł doktora habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie kształtowania środowiska, uzyskał w 1993 roku. W dniu 1 czerwca 2000 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w listopadzie 2002 r. uzyskał tytuł naukowy profesora.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół problemów: gospodarowania wodą w stawach rybnych, wpływu obiektów stawowych na reżim odpływu ze zlewni, roli stawów rybnych w środowisku przyrodniczym, procesów erozyjnych w zlewniach rolniczych, gospodarki wodnej w lasach. Na uwagę zasługują badania parowania z otwartych przestrzeni wodnych, określenie zagrożenia erozją gleb i wskaźników denudacji (mechanicznej i chemicznej) obszarów południowo-zachodniej Polski oraz możliwość rekultywacji wodnych obiektów zniszczonych przez niewłaściwą eksploatację. Interesował się problemami zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich. Wyniki Jego badań prezentowane były na 34. sympozjach i konferencjach naukowych.

Dorobek Profesora Józefa Sasika obejmuje 154 pozycje - z których 56 zostało opublikowanych oraz 98 niepublikowanych prac studialno–badawczych, opinii, ekspertyz i ważniejszych recenzji. Wykonane badania naukowe, poza bezsporną wartością dla rozwoju nauki, mają dużą wartość praktyczną i aplikacyjną.

Profesor był kierownikiem specjalizacji stawy rybne (studia magisterskie – kierunek inżynieria środowiska). Kierował Studium Podyplomowym „Rybackie zagospodarowanie małych zbiorników wodnych” oraz Studium Doktoranckim w specjalności „kształtowanie środowiska” (2000-2007). Brał udział w utworzeniu (2001 r.) na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu kierunku studiów inżynierskich „Rybactwo”. Był członkiem Rady Programowej dla kierunku „Gospodarka Przestrzenna”.

Był promotorem 4 rozpraw doktorskich oraz opiekunem licznych prac inżynierskich i magisterskich.

Wchodził w skład Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Dolnośląskim, Rady Programowej Acta Scientiarum Polonorum – seria Formatio Circumiectus. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz NOT (SITWM).

Zawsze wzorowo i sumiennie wywiązywał się z obowiązków wynikających z pełnionych funkcji zawodowych. W latach 2006-2013 kierował Katedrą Gospodarki Przestrzennej. Pełnił funkcję Seniora Budowy Centrum Geo-Info-Hydro.

Profesor został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” oraz był 15-krotnie wyróżniony nagrodami Rektora. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. inż. Józef Sasik zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 26 lipca 2014 roku.