Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 90/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie opinii dotyczącej efektów kształcenia na specjalności Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) na II stopniu kierunku architektura krajobrazu

Na podstawie § 7 ust. 6 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r oraz na podstawie porozumienia pomiędzy: Hunan Agricultural University i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zawartego w dniu 23 lipca 2013 r. zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z póź. zm.)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje efekty kształcenia na specjalności: Chinese and Polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) na II stopniu studiów na kierunku architektura krajobrazu, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.