Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 91/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia planu studiów na specjalności Chinese and Polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) na II stopniu kierunku architektura krajobrazu.

Na podstawie § 7 ust. 6 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r oraz porozumienia pomiędzy: Hunan Agricultural University i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zawartego w dniu 23 lipca 2013 r. zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z póź. zm.)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§1

Uchwala się plan studiów na nowej specjalności Chinese and Polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) na II stopniu studiów na kierunku architektura krajobrazu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Plan studiów będzie obowiązywał od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.