Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 92/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie dodatkowych kryteriów przyjęć na studia II stopnia kierunku architektura krajobrazu na specjalność Chinese and Polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Na podstawie Uchwały nr 41/2012, załącznik 2, pkt.6 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. oraz Uchwały nr 36/2013, załącznik 2, Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§1

1. Następujące dodatkowe kryteria przyjęć na studia stacjonarne II stopnia na kierunku architektura krajobrazu, specjalność Chinese and Polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu):

  1. posiadanie certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub zaświadczenia ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
  2. rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną w języku angielskim.

2. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan może podjąć decyzję o nie przeprowadzaniu rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt.l, ust.2.

3. Kandydat składa następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
  2. oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu w języku angielskim (kopia poświadczona przez komisję rekrutacyjną),
  3. oryginał suplementu do dyplomu w języku angielskim (kopia poświadczona przez komisję rekrutacyjną),
  4. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto wygenerowane przez IRK,
  5. poświadczoną przez komisje rekrutacyjną kopię dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu),
  6. fotografię oraz jej wersję elektroniczną zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego, przy czym wersję elektroniczną należy przesłać przez system IRK,
  7. oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – „Prawo o szkolnictwie wyższym” (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.