Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 18/816/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geoinformatics (geoinformatyka) w roku akademickim 2014/2015

 

Na podstawie Uchwały nr 36 /2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§ 1

 1. Następujące dodatkowe kryteria przyjęć na studia stacjonarne II stopnia na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geoinformatics (geoinformatyka):
  1) posiadanie certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub zaświadczenia ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
  2) rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną w języku angielskim.
 2. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan może podjąć decyzję o nie przeprowadzaniu rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt.1, ust.2.
 3. Kandydat składa następujące dokumenty:
  1) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
  2) oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia w języku angielskim (kopia poświadczona przez komisję rekrutacyjną),
  3) oryginał suplementu do dyplomu w języku angielskim (kopia poświadczona przez komisję rekrutacyjną),
  4) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto wygenerowane przez IRK,
  5) poświadczoną przez komisje rekrutacyjną kopię dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu),
  6) fotografię oraz jej wersję elektroniczną zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego, przy czym wersję elektroniczną należy przesłać przez system IRK,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.