Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 39/820/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Ostrowskiej-Dudys

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Marii Ostrowskiej-Dudys w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska „Wpływ gospodarstw agroturystycznych na kształtowanie obszarów wiejskich w regionie kłodzkim” w osobie prof. dr hab. inż. Edwarda Hutnika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.