Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 52/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Albert

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Albert w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Intensywność infiltracji wody z atmosfery w okresach bezopadowych w warunkach różnej wilgotności gleby” w składzie: prof. dr hab. inż. Marian Rojek – przewodniczący, dr hab. Krystyna Bryś, dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, dr hab. Wojciech Jakubowski, prof. dr hab. inż. Jan Kempiński, prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, dr hab. Andrzej Michalski, dr hab. inż. Beata Olszewska, dr hab. inż. Ryszard Pokładek, dr hab. inż. Szymon Szewrański, dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, dr hab. inż. Tomasz Tymiński, dr hab. inż. Grzegorz Janik, recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.