Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 57/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Edyty Hadaś

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Edyty Hadaś w osobach:

  1. dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.,
  2. dr inż. Przemysław Tymków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.