Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 61/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Kariny Wilgan

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Kariny Wilgan w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Integracja modeli troposfery uzyskanych z danych GNSS i meteorologicznych z Numerycznymi Modelami Prognozy Pogody na potrzeby precyzyjnego pozycjonowania” w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski – przewodniczący, dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. dr hab. inż. Edward Osada, prof. dr hab. inż. Kazimierz Bęcek, dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, prof. dr hab. Leszek Kuchar, dr hab. inż. Andrzej Żyromski, prof. nadzw., dr hab. Krystyna Bryś, dr hab. inż. Szymon Szewrański, dr hab. Ryszard Deszcz, dr hab. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw., recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.