Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 62/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Barbary Wiatkowskiej

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr inż. Barbary Wiatkowskiej w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego dla potrzeb rolnictwa ekologicznego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.