Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 64/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Barbary Wiatkowskiej

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Barbary Wiatkowskiiej w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego dla potrzeb rolnictwa ekologicznego”

w składzie: dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. dr hab. inż. Edward Osada, dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw., dr hab. inż. Kazimierz Bęcek, prof. wizytujący, dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, dr hab. inż. Maria Hełdak, dr hab. Ryszard Deszcz, dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw., dr hab. inż. Kazimierz Chmura, dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczynska, recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.