Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 77/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu doktorskiego mgr. inż. Daniela Skarzyńskiego

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572, ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) i ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84 poz.455)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr. inż. Daniela Skarżyńskiego:

  1. dr. hab. Tomasza Nowaka, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
  2. dr. hab. inż. Tomasza Kowalczyka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.