Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 82/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Alicji Romaniak

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje promotora i promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Alicji Romaniak w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Ocena możliwości zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych” w osobach dr. hab. inż. Andrzeja Żyromskiego, prof. nadzw. oraz dr inż. Ewy Walter.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.