Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 83/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Alicji Romaniak

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Alicji Romaniak w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Ocena możliwości zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych na przykładzie wybranego osiedla mieszkaniowego” w składzie:

 1. dr hab. Krystyna Bryś – przewodnicząca,
 2. dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska,
 3. prof. dr hab. inż. Edward Hutnik,
 4. dr hab. Robert Kalbarczyk,
 5. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 6. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis,
 7. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski,
 8. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
 9. dr hab. inż. Beata Olszewska,
 10. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski,
 11. dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 12. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 13. dr hab. inż. Andrzej Żyromski, prof. nadzw. – promotor,
 14. recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.