Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego warunki i szczegółowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

 

§ 1

Na podstawie § 13 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza się Regulamin określający warunki i szczegółowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2013 r. są prowadzone według Regulaminu zatwierdzonego uchwałą nr 5/749/2008 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.02.2008 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2013 r.