Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 100/828/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Witolda Rohma w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 18a ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65/2003 poz. 595, Dz. U. Nr 164/2005 poz. 1365 oraz Dz. U. nr 84/2011 poz. 455)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3 listopada 2014 nr BCK-V-L-7336/14 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Witolda Rohma w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia wszczętego w dniu 28 października 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.