Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 101/828/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 28 października 2014 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Witolda Rohma w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 18a ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65/2003 poz. 595, Dz. U. Nr 164/2005 poz. 1365 oraz Dz. U. nr 84/2011 poz. 455)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

W związku z uchwałą nr 100 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Witolda Rohma w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

  1. dr hab. inż. Halinę Klimczak, prof. nadzw. – z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – jako sekretarza komisji,
  2. prof. dr. hab. inż. Edward Osadę – z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – jako recenzenta,
  3. prof. dr. hab. inż. Bernarda Kontnego – dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – jako członka komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.